نتایج یك پژوهش دانشگاهی نشان داد: ماساژ یخ سبب کاهش شدت درد، طول مدت مراحل زایمان و سطح اضطراب در زنان نخست‌زا می‌شود.

به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا، زایمان یكی از دردناكترین تجربه زنان در طول زندگی محسوب می‌شود، لذا دستیابی به تدابیری جهت تسكین درد زایمان بویژه با استفاده از روش‌های غیر تهاجمی ضروری به نظر می‌رسد. محققان شیرازی طی پژوهشی به مقایسه تأثیر دو روش طب فشاری و ماساژ یخ بر شدت درد، سطح اضطراب و طول لیبر در زنان نخست زا پرداختند.

در این مطالعه تجربی ۱۶۵ زن نخست‌زا به طور تصادفی در سه گروه طب فشاری، ماساژ یخ و کنترل قرار گرفتند. هر گروه شامل ۵۵ زن نخست‌زا بود. مداخله در دیلاتاسیون ۴-۳ سانتیمتر و در نقطهLI-۴ اعمال شد. مدت مداخله ۳۰ دقیقه بود. در گروه یک از فشار و در گروه دو از ماساژ یخ استفاده شد. شدت درد زایمان و سطح اضطراب در سه گروه توسط نمودار بیان درد (AS) و پرسشنامه اسپیل برگر موقعیتی در دو مرحله مورد ارزیابی قرار گرفت. طول مدت مرحله اول و دوم زایمان در سه گروه با یکدیگر مقایسه شد.

بر پایه نتایج این بررسی هر دو روش طب فشاری و ماساژ یخ سبب کاهش شدت درد، طول مدت مراحل زایمان و سطح اضطراب در زنان نخست‌زا شد، اما تأثیر ماساژ یخ بیشتر بود.

نتایج این پژوهش در مجله علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی یزد به چاپ رسیده است.