تحقیقات صورت گرفته در آمریكا نشان می دهد، پسران به دلیل قرار گرفتن بیش از حد در معرض آفت كش «كلورپیریفوس» در مقایسه با دختران از مشكلات بیشتری در خصوص حافظه كاری برخوردار هستند.

به گزارش سرویس پژوهشی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، تیم تحقیقاتی مركز سلامت محیط زیست كودكان در دانشگاه كلمبیا به سرپرستی «مگان هورتون» در اقدامات پیش از زایمان ۳۳۵ نمونه خون بند ناف را از لحاظ آلودگی به آفت كش «كلورپیریفوس» مورد بررسی قرار دادند.

زمانیكه كودكان به سن سه سالگی رسیدند، محققان محیط خانه را از دو جنبه وجود مواد تحریك كننده در منزل در كنار تشویق مادر برای یادگیری فرزنددان و توانایی برای كنترل واكنش منفی را مورد بررسی قرار دادند. سپس ضریب هوشی (IQ) فرزندان در سن هفت سالگی مورد آزمایش قرار گرفت.

نتایج این مطالعه كه در مجله Neurotoxicology منتشر شده نشان می دهد، میزان اثرات نامطلوب شناختی در اثر قرار گرفتن در معرض آفت كش «كلورپیریفوس» در پسران بسیار بیشتر از دختران است كه باعث كاهش سطح نمرات حافظه كاری به عنوان یكی از عوامل تعیین ضریب هوشی می شود.

همچنین همكاری والدین در پرورش كودك به طور متوسط باعث ارتقاء سه امتیازی سطح حافظه كاری پسران در مقایسه با دختران می شود.

«هورتون» تأكید می كند: به نظر می رسید حساسیت بیشتر پسران به «كلورپیریفوس» به تأثیر این مواد بر غدد درون ریز و سركوب هورمون‌های جنسی مرتبط باشد.