نتایج یک پژوهش نشان داد: افسردگی با کاهش سطح سرمی ویتامین D و افزایش سطح سرمی هورمون پاراتیروئید همراه است.

به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا منطقه دانشگاه علوم پزشکی تهران، افسردگی اساسی یکی از شایع‎ترین بیماری‎های روانپزشکی و اسکیزوفرنی و جزء بدترین بیماری‎های بشر است؛ لذا یافتن روش درمانی ارزان و کم عارضه کمک شایانی به بیماران خواهد کرد.

پژوهش انجام یافته توسط دکتر حمید رضا جمیلیان كه به منظور مقایسه سطح سرمی ویتامین D، هورمون پاراتیروئید، کلسیم و فسفر به صورت مقطعی- تحلیلی بر روی ۱۰۰ بیمار مبتلا به افسردگی اساسی، ۱۰۰ ییمار اسکیزوفرنی و ۱۰۰ فرد سالم انجام شد، نشان داد: افسردگی با کاهش سطح سرمی ویتامین D و افزایش سطح سرمی هورمون پاراتیروئید همراه است؛ اما از جنبه آماری، تفاوت معنی‎داری بین افسردگی و افراد سالم از نظر میزان سطح سرمی کلسیم و فسفر مشاهده نشد.

همچنین اسکیزوفرنی با کاهش سطح سرمی ویتامین D و کاهش سطح سرمی فسفر همراه بوده ولی از نظر آماری تفاوت معنی‎داری بین اسکیزوفرنی و افراد سالم از نظر میزان سطح سرمی کلسیم و هورمون پاراتیروئید مشاهده نشد.

طبق نتایج این پژوهش از آنجا که افسردگی و اسکیزوفرنی، کاهش سطح سرمی ویتامین D را به دنبال داشته است، استفاده از مکمل‎های ویتامین‎ Dمی‎تواند در درمان این بیماران مفید باشد.