یک اندیشکده آمریکایی با اشاره به افزایش عملیات نیروی ویژه آمریکا در سراسر جهان می‌نویسد که حدود ۸۰ درصد از نیروهای «اس.او.اف» در خاورمیانه مستقر هستند که این امر نمایانگر تمرکز بیش از حد آنان در امور این منطقه است.

به گزارش فارس، اندیشکده «مطالعات راهبردی و بین‌الملل» آمریکا ‌در مطلبی به قلم«ریک اوزی» و «رابرت وایس» می‌نویسد: به قتل رساندن «اوسامه بن لادن» در «می ۲۰۱۱» دورانی جدید را در تاریخ «نیروی عملیات ویژه» آمریکا ــ «اس.او.اف» ــ رقم زد.

*«نیروی عملیات ویژه» آمریکا در انجام ماموریت های غیر مستقیم دامن می زند

در حالی که تلاش «اس.او.اف» برای در دست گرفتن چنین عملیاتی ادامه دارد؛ راهبردهای اخیر وزارت دفاع اظهاراتی را مبنی بر صلاحیت و عملکرد های غیر مستقیم «اس.او.اف» در آینده دارد که موجب تقاضای بیشتری نسبت به مقیاس جهانی می شود.

*منفعت طلبی دولت های آینده از موفقیت های «نیروی عملیات ویژه» آمریکا

با این حال اگردولت آینده در صدد سود بری و منفعت طلبی ازموفقیت های «اس.او.اف» ، درزمینه ماموریت های غیرمستقیم ـ نظیر ماموریت های جنبشی که موجب تغییر رویه درامکانات، اختیارات، تدارکات و بودجه مورد نیاز «اس.او.اف» شدـ هستند. باید محبوبیت ملی و قدرت سیاسی فعلی «اس.او.اف» را تحت تصرف خود قرار دهند. همچنین اگر «اس.او.اف» طی تغییرات بحرانی، از داخل و یاخارج نظام به خوبی مدیریت نشوند، دولت آینده از مقدورات این نیروهای بسیار موثر بی بهره خواهند ماند.

*اقدامات «نیروی عملیات ویژه» آمریکا در جهت کاهش تهدیدات

انتظار می رود که در سال های آینده، «اس.او.اف» نه تنها شاهد حضور خود در محیط هایی جدید در سراسر جهان خواهد شد بلکه رهبری ماموریت های متعددی را به منظور کاهش تهدیدات بر عهده خواهدگرفت. گفته می شود که «اس.او.اف» چه با آموزش نیروهای نظامی محلی در «اوگاندا» و یا ایجاد روابط با روستائیان در «اندونزی»، به طور فزاینده ای ماموریت هایی را در غالب تعامل با نیروهای نظامی کشور میزبان و جمعیت های بومی عهده دار می شود. با توجه به منابع و حمایت های مناسب و کارآمد؛ «اس.او.اف» برتری خود را در هر جایگاهی حفظ می کند؛ در عین حال این مسیر جدید جهانی چالش هایی را که درحال حاضر دور از توانایی و امکانات خود می باشد را مطرح می کنند.

*عملیات مداوم جنگی، قدرت نظامی آمریکا را تقلیل می بخشد

عملیات مداوم جنگی آمریکا تحت عنوان ۱۰ منطقه جنگی، نظیر عراق و افغانستان، موجب تضعیف مهارت ها و تخصص های «اس.او.اف» در انجام عملیات غیر مستقیم در مقیاس جهانی گردیده است. علاوه بر این، قریب بر ۸۰ درصد از کارکنان «اس.او.اف» در خاور میانه مستقر می باشند که این امر نمایانگر تمرکز بیش از حد آنان در امور یک منطقه است.

*تاکید بیش از حد «نیروی عملیات ویژه» در عملیات غیر مستقیم، بر پیکره نظامی آمریکا صدمه وارد می آورد

تجدید ظرفیت های خود به منظور اقدامات غیر مستقیم در سراسر جهان نیازمند آن است که «اس.او.اف» نه تنها باید از تاکید بر مهارت های عملیات غیر مستقیم برعملیات مستقیم اجتناب کند، بلکه عاملی در بهبود مدیریت نیروی انسانی به منظور اطمینان از دامنه و عمق درک نیروهای نظامی منطقه ای برای اجرای ماموریت های خود شود.

علاوه بر این، «اس.او.اف» جهت ارتقاء قابلیت های خود در مقیاس جهانی نیازمند رو نمایی منابع داخلی خود از جمله مقدورات نظامی، نظیر بالگرد ها و هواپیما های بال ثابت هستند. این امر نیازمند زمان و تلاش های فراوانی از جانب«اس.او.اف» برای تجدید قابلیت های از دست رفته در طول دهه گذشته می باشد که لازمه آن تغییر مسیر در دیدگاه خود، جهت آماده سازی این ماموریت جدید جهانی است.

با توجه به الزامات بیان شده در «وزارت دفاع»؛ اگر رهبران «اس.او.اف» موفق به عهده گرفتن ماموریت هایی فراتر از ۱۰ منطقه جنگی به منظور ارتقاء و تقویت توانایی های داخلی خود شدند، نیروهای نظامی، نیاز بیشتری به حمایت های خارجی در قالب اختیارات و منابع خواهند داشت. روابط «اس.او.اف» با « دستورات مبارزجغرافیایی»ـ«جی.سی.سی.اس»ـ تحت آخرین اختیارات و توانایی ها، زمان و چگونگی «اس.او.اف» را که در منطقه ای معین به گونه ای متناقض به کار گرفته شده اند، تحمیل می کند. فرماندهان منطقه ای در درک خود از مجموعه مهارت های«اس.او.اف» متمایز می شوند و اغلب فعالیت های «اس.او.اف» را با نگاهی بسیار محدود خطرناک و مشکل ساز می بینند. در نتیجه، «اس.او.اف» اغلب اهداف ماموریت های منطقه ای واحتیاجات منابع رادر حالی که مجموعه بزرگتری از اولویت های «جی.سی.سی.اس» است، از دست می دهند.

*سود جویی فرماندهان منطقه ای، تلاش سایرین را در رابطه با ارتقاء روابط مشروط می کند

در حالی که دریاسالار «ویلیام مک راون» ــ فرمانده «فرماندهی عملیات ویژه آمریکا» ـ«یو.اس.اس.او.سی.او.ام»ـ پیشنهادی را مبنی بر ارتقاء رابطه «اس.او.اف» با «جی.سی.سی.اس» مطرح کرده است، تلاش های او بر تمایلات فرماندهان منطقه ای برای به چنگ آوردن دارایی، در نهایت مشروط خواهد بود. قابل توجه ترین چالش ها، هنوز، فراتر از وزارت دفاع جریان دارد.

*حمایت های ملی، نقشی اساسی در تعیین قابلیت ها و توانایی های «نیروی عملیات ویژه»

- پیش بینی جهانی

شرکای تجاری از قبیل «سازمان اطلاعات مرکزی» و «وزارت امور خارجه»، قدرت قابل توجه حاضر در محیط هایی که فعالیت های فزاینده «اس.او.اف» در آن جریان دارد را اداره می کنند، در عین حال تمایلات آنها به کار و حمایت از نیروهایی که در طول دهه گذشته رشد و ترقی داشته اند، متفاوت باقی می ماند. «اس.او.اف»، عمل در مقیاس جهانی را زمانی چالش انگیز می داند که مقامات دولتی آنها و منابع حاضر و در دسترس، آنان را مدیون «جی.سی.سی.اس» و دیگر ادارات و سازمان ها می کند. همچنین کمبود مقامات و منابع، نیازمند حمایت ملی است که توانایی و قابلیت «اس.او.اف» را برای موفقیت به عنوان یک نیروی جهانی تعیین می کند.

اگر امید بر این است که "اس.او.اف" به صورتی مطلوب و موثر باقی بماند، دولت آینده نه تنها باید به چالش های داخلی و خارجی اشاره کند بلکه با این کار از فرصت ها نیز شانه خالی می کند. اگرچه در حال حاضر «اس.او.اف» مایل به حمایت میان رهبران ارشد است، تغییرات در قابلیت ها، مقامات، و منابع، حافظه ای از پیروزی های اخیر تحت تاثیر قرار می دهد و همگام با آنان «اس.او.اف» را مورد حمایت و پشتیبانی قرار دهند. درنتیجه، اقدامات سریع نقش ضروری و اساسی را در سرمایه گذاری بر موفقیت های «اس.او.اف» ایفا می کند.