نتایج یک تحقیق نشان می‌دهد: آهن بر افزایش میانگین نمره یادگیری تأثیر مثبت دارد.

به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا، محمود عجم، عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد اظهار كرد: در پژوهشی نمونه‌گیری در ۱۰ دبیرستان به طور خوشه‌ای از نقاط مختلف شهرستان مشهد انتخاب و به طور تصادفی نمونه‌ها از بین پایه‌های اول تا سوم به تعداد ۳۸۵ نفر در دو گروه مورد و شاهد انتخاب شده‌اند.

وی افزود: یافته‌ها و استنتاج آماری در مورد اهداف پژوهش نشان داد هیچ‌گونه ارتباطی بین اطلاعات دموگرافیک و نمره یادگیری دانش‌آموزان وجود نداشته، اما سطح یادگیری در پایان مطالعه نسبت به ابتدای مطالعه و پژوهش در هر دو گروه افزایش نشان داده است و این رقم در گروهی که آهن یاری شده‌اند، بیشتر از گروه شاهد است.

عضو هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تصریح کرد: در بررسی ارتباط بین آهن یاری و آموزش تغذیه مناسب و میانگین نمره کل نشان داده شد که میانگین نمره در گروه آهن یاری نشده از ۴۳.۸۹ به ۶۹.۸ و در گروه آهن یاری شده از ۴۴.۸ به ۷۲.۴ افزایش داشته است.

عجم خاطرنشان کرد: مقایسه این ارقام نشان می‌دهد که میانگین نمره در هر دو گروه افزایش داشته است، اما در گروهی که آهن یاری شده‌اند، افزایش بیشتری را نشان می‌دهد و آهن یاری ۱۶هفتگی بر افزایش میانگین نمره یادگیری - سرعت و دقت - تأثیر مثبت داشته است.

وی در ادامه با اشاره به نتایج این پژوهش مبنی بر این‌که آهن بر افزایش میانگین نمره یادگیری تأثیر مثبت دارد، اظهار کرد: کمبود آهن و کم‌خونی و فقر آهن یکی از مهم‌ترین مشکلات تغذیه‌ای و بهداشت عمومی در جهان به شمار می‌رود و بر اساس برآورد سازمان جهانی بهداشت در حدود دو میلیارد نفر از مردم جهان به کم‌خونی مبتلا هستند.

عجم افزود: نوجوانان به ویژه دختران از جمله گروه‌های آسیب‌پذیر و در معرض خطر کم‌خونی هستند و پیامدهای زیانبار کم‌خونی فقر آهن از جمله کاهش ضریب هوشی و کاهش قدرت یادگیری و اختلال در رشد جسمی و نهایتا کاهش توانمندی‌های ذهنی و جسمی روند توسعه کشورها را به خطر انداخته است.