نتایج یک بررسی نشان داد: موسیقی به عنوان یك روش غیر دارویی، ارزان و غیر تهاجمی می‌تواند علائم حیاتی بیماران را بعد از عمل جراحی قلب باز بهبود بخشد.

به گزارش خبرنگار پژوهشی ایسنا منطقه دانشگاه علوم پزشکی تهران، كنترل وضعیت همودینامیك و علائم حیاتی بیماران، یك عمل معمول و حیاتی در بخش مراقبت‌های ویژه و استفاده از یك روش كم هزینه بوده و آرامبخش برای پایدار نگهداشتن شاخص‌های فیزیولوژیك، ضروری است.

هدایت جعفری از دانشکده پرستاری دانشگاه علوم پزشکی مازندران، پژوهشی را با هدف تعیین تاثیر موسیقی بر علائم حیاتی و درصد اشباع اكسی هموگلوبین بیماران، بعد از عمل جراحی قلب باز انجام داده است.

در این مطالعه كارآزمایی بالینی تصادفی، كه بر روی ۶۰ بیمار بستری در بخش ICU جراحی قلب باز در سال ۱۳۸۹ انجام شد، بیماران به صورت تصادفی در دو گروه مورد و شاهد قرار گرفتند. در گروه مورد، موسیقی انتخاب شده بوسیله بیماران، از طریق گوشی به مدت ۳۰ دقیقه پخش شد، اما در گروه شاهد، گوشی بدون پخش موسیقی برای بیماران استفاده شد. علائم حیاتی و درصد اشباع اكسی هموگلوبین(SPO۲) بیماران در زمان‌های قبل از مداخله، بلافاصله، ۳۰ و ۶۰ دقیقه پس از اتمام مداخله ارزیابی شد.

داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری Chi-square، T-test و Repeated measures مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌های بدست آمده از این پژوهش نشان داد: موسیقی سبب كاهش تعداد ضربان قلب، فشار خون سیستولیك و فشار متوسط شریانی و افزایش میزان SPO۲ می‌شود. اما بر روی تعداد تنفس و فشار خون دیاستولیك تاثیر معنی داری ندارد.

نتایج این مطالعه حاکی از آن است که موسیقی به عنوان یك روش غیر دارویی، ارزان، غیر تهاجمی و فاقد عوارض جانبی می‌تواند بر بهبود علائم حیاتی بیماران بعد از عمل جراحی قلب باز موثر باشد.