پژوهشگران دریافتند: استفاده از لیزر کم‌توان طی ۱۰ جلسه می‌تواند در کاهش درد موضعی، درد انتشاری، بهبود حساسیت به لمس و افزایش قدرت مشت کردن در بیماران مبتلا به التهاب مچ دست موثر باشد.

به گزارش خبرنگار پژوهشی ایسنا منطقه دانشگاه علوم پزشکی تهران، اپی کندیلیت خارجی آرنج، شایع‌ترین ضایعه انقباضی است که آن را گرفتار می‌کند و در مبدأ عضلات راست کننده مچ دست سبب التهاب و درد می‌شود. محققان به سرپرستی دادالله شاهی مریدی از دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران برای درمان و کاهش این درد، به بررسی اثر لیزر کم توان در درمان این عارضه پرداختند.

در این مطالعه کارآزمایی بالینی دو سوکور، ۵۰ بیمار مبتلا به اپی کندیلیت خارجی آرنج به طور تصادفی به دو گروه مساوی تقسیم شدند. روش‌های درمان شامل لیزر و پلاسبو بود. شدت درد موضعی، درد انتشاری، حساسیت به لمس و قدرت مشت کردن در جلسات اول، پنجم و دهم بررسی شد.

ارزیابی شدت درد موضعی و قدرت مشت کردن به ترتیب با استفاده از مقیاس آنالوگ بصری و دینامومتر انجام شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون‌های آنالیز واریانس دو طرفه، توکی و مجذور کای استفاده شد.

یافته‌های این مطالعه نشان می‌دهد که لیزر در کاهش درد موضعی و افزایش قدرت مشت کردن اپی کندیلیت خارجی آرنج موثر بوده است. آزمون مجذور کای در جلسه دهم نشان داد که لیزر در کاهش درد انتشاری و حساسیت به لمس اپی کندیلیت خارجی آرنج موثر بود.

از یافته‌های این مطالعه می‌توان نتیجه گرفت که لیزر کم توان طی ۱۰ جلسه می‌تواند در کاهش درد موضعی، درد انتشاری، بهبود حساسیت به لمس و افزایش قدرت مشت کردن اپی کندیلیت خارجی آرنج موثر باشد.