بر اساس تازه‌ترین رتبه‌بندی موسسه اطلاعات علمی (ISI) چهار دانشمند ایرانی در فهرست یك درصد برترین دانشمندان جهان در حوزه علوم زیست‌پزشكی قرار دارند.

به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا، بر اساس گزارش سپتامبر ۲۰۱۱ نظام رتبه‌بندی Essential Science Indicators دكتر رضا ملك‌زاده، دكتر محمد عبدالهی، دكتر محمدرضا زرین‌دست و دكتر احمدرضا دهپور اساتید دانشگاه علوم پزشكی تهران در فهرست یك درصد برترین دانشمندان جهان در حوزه علوم زیست‌پزشكی قرار دارند.

به این ترتیب فهرست دانشمندان برتر كشور در زمینه علوم زیست‌پزشكی از سه نفر به چهار نفر افزایش یافته است.

با ورود دكتر رضا ملك‌زاده به این فهرست برای اولین بار در ایران یكی از محققان برتر كشور در موضوع پزشكی بالینی (Clinical Medicine) در فهرست یك درصد دانشمندان پراستناد جهان قرار گرفته است.

بر اساس گزارش ماه سپتامبر ۲۰۱۱ ESI دكتر محمد عبدالهی با ۲۴۴۹ استناد، رتبه ۴۵۵ جهانی در شاخه داروشناسی و سم‌شناسی (Pharmacology & Toxicology) رتبه اول كشوری را به دست آورده است.

پس از وی دكتر محمدرضا زرین‌دست با كسب ۱۶۱۴ استناد، رتبه ۱۷۹۸ جهانی در شاخه داروشناسی و سم‌شناسی (Pharmacology & Toxicology) و نیز رتبه ۳۵۴۲ در شاخه علوم رفتار و اعصاب Neuroscience & Behavior را كسب كرده و در جایگاه دوم كشوری قرار گرفته است.

تنها رتبه كشوری در شاخه موضوعی پزشكی بالینی (Clinical Medicine) و نیز رتبه سوم كل كشور را دكتر رضا ملك‌زاده با كسب با ۱۵۹۱ استناد، احراز كرده و رتبه چهارم كشوری نیز در اختیار دكتر احمدرضا دهپور است كه با اخذ ۱۴۰۱ استناد،‌ موفق به كسب رتبه ۱۷۵۵ جهانی در شاخه داروشناسی و سم‌شناسی (Pharmacology & Toxicology) شده است.

مبنای این رتبه‌بندی گردآوری، تجزیه و تحلیل اطلاعات یك درصد دانشمندان دارای بیشترین ارجاعات در شاخه‌های موضوعی مشخص در پایگاه ISI Web of Sciences در فاصله ده ‌ساله ژانویه ۲۰۰۱ تا پایان ژوئن بوده و هر دو ماه یكبار اطلاعات آن روزآمد می‌شود.

همچنین چهار دانشمند برتر كشور در زمینه موضوعی علوم زیست‌پزشكی از اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشكی تهران هستند و بر اساس اطلاعات ارایه شده ESI، سومین مقاله پر ارجاع كشور نیز با ۳۴۵ مورد استناد، متعلق به دانشگاه علوم پزشكی تهران است.