نتایج بدست آمده از مطالعه سونوگرافی داپلر ۸۰ زن باردار در هفته‌های ۱۲ تا ۱۶ حاملگی نشان داد: تجویز آسپرین در این دوره از بارداری برای افراد در معرض خطر پره اکلامپسی (مسمومیت حاملگی) می‌تواند به عنوان یک روش پیشگیری در بروز این عارضه دوران حاملگی مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار پژوهشی ایسنا منطقه دانشگاه علوم پزشکی تهران، پیشگیری از پره اکلامپسی اهمیت زیادی در کاهش مرگ ومیر مادر و نوزاد دارد.

معصومه عابدزاده کلهرودی از دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی کاشان پژوهشی را به منظور بررسی تأثیر تجویز آسپرین در پیشگیری از پره اکلامپسی در زنان پرخطر و دارای یافته‌های غیرطبیعی سونوگرافی داپلر شریان رحمی انجام داده است.

با انجام یک کارآزمایی بالینی، زنان در معرض خطر پره اکلامپسی در هفته‌های ۱۲ تا ۱۶ حاملگی تحت سونوگرافی داپلر عروق رحمی قرار گرفته و در صورت وجود یافته غیرطبیعی داپلر وارد مطالعه شده و به طور تصادفی در دو گروه تجربی (۴۰ نفر) و شاهد (۴۰ نفر) وارد شدند. برای گروه تجربی روزانه ۸۰ میلی‌گرم آسپرین تجویز شد. دو گروه تا بعد از زایمان، پیگیری و عاقبت حاملگی از نظر بروز پره اکلامپسی، محدودیت رشد داخل رحمی جنین، زایمان زودرس، آپگار دقیقه اول و پنجم کمتر از ۵، نوع زایمان و وزن نوزاد بررسی شدند.

بر اساس یافته‌های این مطالعه، بروز پره اکلامپسی در گروه تجربی ۲.۵ و در گروه شاهد ۲۲.۵ درصد و خطر بروز پره اکلامپسی در گروه شاهد ۹ برابر بیشتر از گروه تجربی بود. تفاوت آماری معنی داری بین دو گروه از نظر وزن هنگام تولد نوزاد، روش زایمان و سن حاملگی هنگام زایمان وجود نداشت.

نتایج بدست آمده از مطالعه حاضر نشان داد: تجویز آسپرین در هفته‌های ۱۲ تا ۱۶ بارداری برای افراد در معرض پره اکلامپسی می‌تواند باعث کاهش بروز پره اکلامپسی شود؛ لذا می‌توان از آن به عنوان یک روش پیشگیری از پره اکلامپسی در افراد پرخطر با یافته‌های غیرطبیعی سونوگرافی داپلر استفاده کرد.