پژوهشگران با مطالعه شیوع اختلالات خواب در بین حدود ۱۰۰ زن باردار در سه ماهه سوم دریافتند: تمرینات تن آرامی به عنوان درمانی مناسب جهت کسب آرامش و بهبود اختلالات خواب در این گروه از زنان می‌تواند شدت این اختلال را کاهش دهد.

به گزارش خبرنگار پژوهشی ایسنا منطقه دانشگاه علوم پزشکی تهران، اختلال خواب یکی از مشکلات شایع دوران بارداری است که می‌تواند زمینه ساز بسیاری از مشکلات قبل، حین و بعد از زایمان باشد، بنابر این کاهش اختلالات خواب دارای اهمیت زیادی برای گذراندن آرام دوران بارداری است.

اقدس ملک زادگان، مطالعه‌ای را با هدف تعیین تأثیر تمرینات تن آرامی بر اختلالات خواب سه ماهه سوم بارداری زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی انجام داده است.

این مطالعه یک کارآزمایی در عرصه با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش را تمام زنان باردار هفته ۲۸ تا ۳۲

بارداری مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی تشکیل می‌دادند. به ۱۴۱ نفر نمونه از این جامعه، پرسشنامه شاخص کیفیت خواب پتسبرگ ( PSQI) جهت تکمیل داده شد که در نهایت ۹۵ نفر از آنان پرسشنامه تکمیل شده را به مراکز بهداشتی درمانی عودت داده و تمایل خود را جهت شرکت در پژوهش اظهار كردند.

سپس نمونه‌های پژوهش به صورت بلوک بندی تصادفی به دو گروه آزمون (۴۷ نفر) و کنترل (۴۸ نفر) تقسیم شدند. به گروه آزمون ضمن دو جلسه آموزش تن آرامی، یک نوار کاست تمرینات و راهنمای نوشتاری جهت استفاده روزانه در منزل داده شد. گروه کنترل فقط توصیه‌ها و آموزش‌های روتین را دریافت كردند.

در این پژوهش از سه ابزار پرسشنامه PSQ۱، و پرسشنامه ساختار یافته تعیین عوامل احتمالی مرتبط با اختلال خواب و ابزار اندازه‌گیری مقیاس درجه بندی تن آرامی استفاده شد و نتایج با استفاده از نرم‌افزار SPSS، آمار توصیفی و آزمون‌های تی زوج و مستقل، فیشر و کای اسکوئر تجزیه و تحلیل شد.

یافته‌ها نشان داد: تن آرامی بر اختلال خواب سه ماهه سوم بارداری تأثیر داشته و فراوانی آن را کاهش داده است، به طوری که ۵۱.۱ درصد موارد زنان بارداری که در بدو ورود به پژوهش از اختلال خواب رنج می‌بردند، پس از انجام تمرینات تن آرامی بهبودی یافتند.

یافته‌ها همچنین بیانگر این مطلب بود که شدت اختلال خواب در ۸۰.۹ درصد نمونه‌های پژوهش کاهش یافته است.

نتایج حاکی از آن است که با توجه به این که اختلال خواب در سه ماهه سوم بارداری شایع است و تمرینات تن آرامی به طور قابل ملاحظه‌ای بر شدت و فراوانی آن تأثیر داشته است، لذا تمرینات تن آرامی به عنوان روشی مناسب جهت کسب آرامش و بهبود اختلالات خواب در زنان باردار توصیه می‌شود.