محققان نوعی پروتئین را کشف کردند که با تقسیم سلولی، تکثیر و انتقال تومورهای سرطان تخمدان و پستان مرتبط است.

به گزارش ایسنا منطقه دانشگاه علوم پزشکی تهران، محققان دانشگاه تگزاس، پروتئین موسوم به UNC-۴۵A که در سلول‌های سرطانی بسیار بیشتر از سلولهای پستان نرمال فعالیت می‌کند را کشف کردند.

طبق این گزارش UNC-۴۵A پروتئین میوزین است (پروتئین اساسی عضله) که می‌تواند به عنوان یک ماشین فرض شود که با یک پروتئین فیبرمانند بلند به نام اکتین برای تحرک و شکل‌دهی مداخله می‌کند.

در این باره محققان اعلام کردند: افزایش UNC-۴۵A در سلولهای سرطانی به پیشرفت فعالیت اکتین و میوزین می‌انجامد که در نتیجه افزایش نرخ تکثیر سلولهای سرطانی و انتشار آنها را در پی دارد.

محققان معتقدند با کشف این پروتئین می‌توانند تا حد زیادی از تکثیر و انتشار سلولهای سرطانی جلوگیری کنند.

نتایج این مطالعه در مجله مولکول بیولوژی آمریکا به چاپ رسیده است.