نتایج بدست آمده از یک پژوهش نشان می‌دهد: سولفات روی به عنوان یک داروی تقویت کننده سیستم ایمنی بدن در کنار داروهای درمان سرماخوردگی می‌تواند در كاهش طول مدت علائم بیماری در کودکان تاثیر مثبت داشته باشد.

به گزارش خبرنگار پژوهشی ایسنا منطقه دانشگاه علوم پزشکی تهران، پارسا یوسفی، پژوهشی را با هدف بررسی تاثیر سولفات روی بر طول مدت علائم سرماخوردگی در كودكان طراحی و اجرا كرده است.

بر اساس این پژوهش، سرماخوردگی شایعترین بیماری در كودكان است كه در اوایل كودكی، به طور متوسط شش تا هفت بار در سال ایجاد می‌شود. از عوارض سرماخوردگی می‌توان به ایجاد عفونت‌های باكتریال ثانویه، غیبت از مدرسه و صرف هزینه زیاد جهت درمان اشاره كرد.

درمان معمول سرماخوردگی به صورت درمان علامتی است و در صورتی كه بتوان با داروی مؤثر و كم عارضه، مدت علائم سرماخوردگی را در كودكان كاهش داد، می‌توان از عوارض آن كاست. بر اساس برخی مطالعات صورت گرفته، سولفات روی دارای اثر ضد ویروسی و تقویت كننده سیستم ایمنی است.

این پژوهش از نوع كارآزمایی بالینی است و در كودكان یك تا هفت سال مبتلا به سرماخوردگی كه به صورت سرپایی به درمانگاه كودكان مراجعه كرده بودند، انجام شده است. در این تحقیق بیماران به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند كه حجم نمونه در هر گروه ۵۶ نفر بود. یك گروه، مكمل سولفات روی را برای مدت ۱۰ روز دریافت كردند و گروه دیگر این مكمل را دریافت نكردند. بر اساس پرسشنامه تنظیم شده، طول مدت هر یك از علائم آب ریزش و گرفتگی بینی، سرفه، عطسه، تب و طول مدت كلی بیماری، در هر دو گروه مورد بررسی قرار گرفت. داده‌های جمع‌آوری شده با نرم افزار SPSS و تی تست و من ویتنی آنالیز شدند.

یافته‌ها بیانگر این مطلب بود که میانگین طول مدت آب ریزش و گرفتگی بینی در كودكان مبتلا به سرماخوردگی كه سولفات روی دریافت كردند، نسبت به گروهی كه سولفات روی دریافت نکردند، كاهش معنی ‌دار داشت. همچنین میانگین طول مدت سرفه در گروه دریافت كننده سولفات روی نسبت به گروهی كه آن را دریافت نكردند، با اختلاف معنی داری كمتر بود. در نتایج حاصله، میانگین طول مدت عطسه نیز در گروه دریافت كننده سولفات روی با تفاوت معنی داری كمتر از گروه دیگر بود. میانگین طول مدت تب نیز در گروه دریافت كننده سولفات روی نسبت به گروه دیگر كاهش معنی دار داشت و میانگین طول مدت كلی بیماری در گروه دریافت كننده سولفات روی، نسبت به گروهی كه دارو را دریافت نكردند، با اختلاف معنی داری كمتر بود. همچنین در هیچ یك از نمونه‌های مورد بررسی، عوارض جانبی مشاهده نشد.

بر اساس نتایج بدست آمده در این مطالعه، می‌توان از داروی سولفات روی در كنار سایر درمان‌های حمایتی سرماخوردگی برای كاهش طول مدت علائم و عوارض ناشی از آن استفاده كرد.