نتایج یک بررسی در قالب پایان‌نامه نشان داد: سواد سلامت محدود، مشکلی شایع در مراجعین به واحدهای بهداشت خانواده در مراکز بهداشتی درمانی است تا آنجا که بیش از نیمی از افراد تحت مطالعه سواد سلامت ناکافی یا مرزی داشته‌اند.

به گزارش خبرنگار پژوهشی ایسنا منطقه دانشگاه علوم پزشکی تهران، سواد سلامت عنصری مهم در توانایی یک زن برای درگیر شدن در فعالیت‌های ارتقای سلامت و پیشگیری برای خود و کودکانش است و بدون درک کافی از اطلاعات مراقبت‌های بهداشتی، برای یک زن مشکل و غیر ممکن است که تصمیم گیری‌های آگاهانه منجر به پیامدهای مطلوب سلامت برای خود و خانواده‌اش داشته باشد.

این پایان‌نامه به منظور بررسی سطح سواد سلامت و شناسایی عوامل موثر در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی و درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی توسط شهلا قنبری، دانشجوی دوره MPH پودمانی رشته بهداشت باروری دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران و با راهنمایی دکتر فرشته مجلسی طراحی شده است.

در این مطالعه مقطعی، ۲۴۰ نفر از زنان باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی وابسته به ۴ مرکز بهداشت شمال، شرق، غرب و شمیرانات با استفاده از پرسشنامه سواد سلامت عملکردی بالغین مورد بررسی قرار گرفتند و به منظور تعیین عوامل موثر بر سواد سلامت عملکردی از رگرسیون چند متغیره استفاده شد.

یافته‌ها نشان داد: ۳۰ درصد افراد تحت مطالعه سواد سلامت ناکافی، حدود ۲۴ درصد سواد سلامت مرزی و حدود ۴۵ درصد افراد سواد سلامت کافی داشتند.

همچنین سواد سلامت، ارتباط معنی داری با محل دریافت خدمت و سطح تحصیلات شرکت کنندگان داشت و سطح تحصیلات بیشترین همبستگی را با سواد سلامت نشان داد.

همچنین در یافته‌های این تحقیق آمده است: بر اساس تحلیل رگرسیون چند متغیره سطح تحصیلات، سن و وضعیت شغلی، پیش بینی کننده امتیاز سواد سلامت بودند، به صورتی که با افزایش سطح تحصیلات به دیپلم و بالاتر، کاهش سن به زیر ۳۰ سال و تغییر وضعیت خانه دار به شاغل امتیاز سواد سلامت افزایش می‌یافت.

دیگر نتایج حاکیست: سواد سلامت محدود، مشکلی شایع در زنان باردار تحت پوشش مراکز بهداشتی درمانی است و از آن‌جا که سواد سلامت محدود می‌تواند مانع از درک صحیح پیام‌ها و توصیه‌های بهداشتی شود، ضروری است که کارکنان بهداشتی از روش‌های موثر انتقال اطلاعات برای کسانی که مهارت‌های درک خواندن و نوشتن محدودی دارند، استفاده كنند.