محققان دانشگاه علم و صنعت ایران موفق شدند با استفاده از خطوط انتقال قدرت به روش تحلیلی، میدان الکتریکی القاء شده در بافت سر انسان ناشی از میدان الکتریکی ایجاد شده را محاسبه كنند.

به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا، ابراهیم صالحی، دانشجوی كارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران،‌پژوهشی را در قالب پایان‌نامه كارشناسی ارشد خود به راهنمایی دکتر غلامعلی رضایی راد طراحی و ارائه كرده است.

بر اساس این پایان‌نامه، بدن انسان اگر در معرض میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی قرار بگیرد، یک سری اثرات بیولوژیکی را در پی خواهد داشت که شامل تغییرات روی عملکرد سلول‌ها و بافت‌ها و تغییرات در سطوح هورمونی است؛ این اثرات ممکن است مضر بوده و عواقب زیادی را در بر داشته باشد.

خطوط انتقال قدرت الکتریکی، از خود میدان‌های الکتریکی با فرکانس کم، ساطع می‌کنند که می‌توانند موجب آسیب شوند. هدف این پژوهش، با توجه به افزایش قرارگیری در معرض چنین میدان‌هایی در سال‌های اخیر و اثرات این میدان‌ها بر بدن انسان، تحلیل و محاسبه مقدار میدان الکتریکی القایی ناشی از آن، در فاصله معین از خطوط انتقال قدرت سه فاز، در سر انسان است.

در این پروژه با استفاده از روش تحلیلی، ابتدا به محاسبه میدان الکتریکی خارجی حاصل از خط انتقال قدرت پرداخته شد و سپس توزیع میدان الکتریکی در لایه‌های مختلف سر انسان به دست آمد.

بر اساس این گزارش، در محاسبات این پژوهش از خط انتقال قدرت ۱۳۲ کیلو ولت و مدل ۵ لایه سر انسان استفاده شده است.

ابراهیم صالحی، دانشجوی كارشناسی ارشد دانشکده مهندسی برق دانشگاه علم و صنعت ایران از پایان‌نامه خود به راهنمایی دکتر غلامعلی رضایی راد، ۱۵ آبان ماه سال جاری دفاع خواهد كرد.