محققان دانشگاهی دریافتند: استفاده از موسیقی درمانی در کاهش اضطراب و فشار خون ناشی از ترس قبل از عمل جراحی موثر است.

به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا، منطقه علوم پزشکی تهران، عمل جراحی یك عامل اضطراب‌آور است كه باعث ایجاد واكنش فیزیولوژیك در بدن می‌شود. در نتیجه پاسخ فیزیولوژیكی بدن، تنفس، ضربان قلب و فشار خون افزایش می‌یابد. گروهی از پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی کاشان پژوهشی را با هدف بررسی تاثیر موسیقی بر میزان اضطراب و برخی شاخص‌های فیزیولوژیك بیماران قبل از اعمال جراحی عمومی طراحی و اجرا كردند.

این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی بر روی ۶۰ بیمار دارای اعمال جراحی عمومی بیمارستان شهید بهشتی كاشان كه واجد شرایط ورود به مطالعه بودند، انجام شد و بیماران به روش نمونه گیری در دسترس، انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه شاهد و آزمون قرار گرفتند.

میزان اضطراب به وسیله پرسشنامه اسپیل برگر و متغیرهای فیزیولوژیك از طریق فشارسنج جیوه‌ای و تعداد تنفس و ضربان قلب با شمارش در بالین بیمار، قبل از پخش موسیقی كنترل شد. سپس بیماران گروه مورد به مدت ۲۰ دقیقه در یك محیط آرام به موسیقی بدون كلام گوش دادند و دوباره اضطراب و متغیرهای فیزیولوژیك اندازه گیری و برای گروه شاهد همین اندازه‌گیری‌ها بدون پخش موسیقی انجام شد.

یافته‌های بررسی نشان داد: میزان اضطراب و متوسط فشارخون سیستولیك در گروه آزمون نسبت به گروه شاهد، بعد از پخش موسیقی دارای تفاوت معناداری بود، تعداد ضربان قلب و تنفس در دقیقه در دو گروه تفاوت معناداری نداشت.

نتایج نهایی این بررسی حاکی است بر اساس تغییرات ایجاد شده در پاسخ‌های فیزیولوژیك بدن طی پخش موسیقی، موسیقی درمانی را می‌توان به عنوان یك كاهنده شاخص‌های فیزیولوژیك ناشی از اضطراب و ترس قبل از عمل جراحی پیشنهاد كرد.