دانشمندان انگلیسی در بررسیهای خود دریافتند که زنبورهای عسل در شرایط اضطراب و استرس همانند انسانهای افسرده، نیمه خالی لیوان را می بینند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه نیوکسل در تحقیقاتی نشان دادند که پاسخهای فیزیولوژیکی، شناختی و رفتاری زنبورهای عسل در مقابل یک حادثه استرس زا بسیار شبیه به پاسخهای انسان در موقعیتهای مشابه است.

این دانشمندان در این خصوص توضیح دادند: "ما نشان دادیم که زنبورهای عسل نسبت به حمله یک شکارچی همان رفتاری را بروز می دهند که افراد افسرده یا مضطرب از خود نشان می دهند. به عبارتی دیگر، لیوان زنبورهای عسل مضطرب نیمه خالی است."

هرچند برپایه این تحقیقات، زنبورها همانند آنچه که در مورد انسان رخ می دهد این احساسات را به صورت آگاهانه از خود بروز نمی دهند.

برای درک اینکه زنبورهای عسل دنیا را چگونه می بینند، محققان این حشرات را در معرض دو منبع قرار دادند. منبع اول، رایحه یک خوراکی شیرین و منبع دوم، رایحه یک خوراکی تلخ بود.

سپس تفاوت میان بوها به آنها یاد داده شد به طوریکه زنبورها به راحتی به طرف بوی شیرین متمایل می شدند.

در این مرحله، زنبورها به دو گروه تقسیم شدند. یک گروه به مدت یک دقیقه تحت تاثیر یک شوک که حمله یک شکارچی را شبیه سازی می کرد قرار گرفت و گروه دوم به حال خود گذاشته شد.

نتایج این تحقیقات حاکی از آن بود که نسبت به زنبورهای گروه دوم، زنبورهای شوکه شده نه تنها به ندرت خرطوم خود را به طرف بوی تلخ می بردند بلکه از رفتن به سوی بوهای جدید نیز امنتاع می کردند.

براساس گزارش ساینس دیلی، این رفتار نشان می داد که این زنبورها فکر می کردند که تمام بوهای جدید نیز تلخ هستند. این به معنی داشتن یک قضاوت منفی درباره دنیا است.

به گفته این دانشمندان، برپایه اندازه گیریهای انجام شده، اضطراب این زنبورها کمتر از اضطراب یک سگ تنها و یا یک موش رها شده در قفس خالی نبود.