نتایج یک پژوهش حاکی از آن است که تزریق عصاره گل سرخ با دوز ۴۵۰ میلی‌گرم بر کیلوگرم به صورت داخل صفاقی می‌تواند به عنوان یک داروی پیش بیهوشی قبل از تجویز کتامین مدت زمان القای بیهوشی را کمتر کند.

به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا، منطقه علوم پزشکی تهران، گیاه گل سرخ به واسطه اثرات آرام بخشی، ضد تشنجی و ضد دردی از دیرباز در طب سنتی ایران و اكثر كشورها جایگاه خاصی داشته است. این گیاه با توجه به داشتن آلكالوییدها، فلاونوییدها و تركیبات آلی همواره در جهت كاهش فشارهای عصبی، درمان افسردگی، بی خوابی مزمن، ایجاد اثرات آرام بخش و ترمیم كنندگی پوست مورد استفاده قرار گرفته است.

در حال حاضر با وجود این كه از داروهای آرام بخش و ضد اضطراب شیمیایی به منظور تسكین دهندگی و پیش بیهوشی استفاده می‌شود، ولی به علت عوارض جانبی این داروهای سنتتیك و مسایل اقتصادی، پژوهشگران تصمیم گرفتند تا اثرات ضد اضطرابی و پیش بیهوشی عصاره این گیاه را با داروی سنتتیك به صورت مقایسه‌ای مورد مطالعه قرار دهند.

علی رضایی از دانشکده دامپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز طی پژوهشی به بررسی این مساله پرداخت. در این پژوهش به گروه‌های مختلف موش‌های نر نژاد ویستار عصاره گل سرخ با دوزهای ۱۵۰، ۳۰۰ و ۴۵۰ میلی گرم بر کیلوگرم و دیازپام با دوز ۱.۲ در همین واحد و دی متیل سولفوكساید با همان حجم ۳۰ دقیقه قبل از ارزیابی اثرات تسكینی و پیش بیهوشی(مدت خواب القاء شده با كتامین) با دوز ۴۰ میلی گرم بر کیلوگرم تزریق شد و برای ارزیابی اثرات ضد اضطرابی از Elevated plus maze و Rota rod استفاده شد.

یافته‌های به دست آمده بیانگر افزایش معنی دار مدت خواب القاء شده با كتامین و همچنین افزایش معنی دار مدت زمان سپری شده در بازوهای باز در گروه‌های تیمار با دوزهای بالا و پایین عصاره بود.

نتایج حاصله نشان داد كه عصاره گل سرخ در دوز۴۵۰ میلی گرم بر کیلوگرم دارای اثرات تسكینی، پیش بیهوشی و ضد اضطرابی است.