نتایج یک پژوهش دانشگاهی نشان داد که مصرف ۱۰ قطره اسانس پوست پرتقال به مدت دو ماه متوالی می‌تواند شدت علایم جسمی و روانی پیش از قاعدگی را به میزان قابل توجهی بهبود بخشد.

به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا، منطقه علوم پزشکی تهران، اسانس پوست پرتقال با نام علمی سیتروس ساینسیس دارای تركیباتی چون لیمونن، فلاندرن وسیترال است كه اثرات آرامبخشی، تسكین دهنده سیستم عصبی مركزی، مانند فلوكسیتین، و ضد اسپاسمی ضد افسردگی، ضد نفخ برای آن ذكر شده است. فلوكستین از داروهای موثر بر درمان سندرم پیش از قاعدگی است، لذا با توجه به تشابه این دو با هم، پژوهشی با هدف تعیین تاثیر اسانس پوست پرتقال بر علایم سندرم پیش ازقاعدگی در سال ۸۹-۱۳۸۸ در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی انجام شد.

سندرم پیش از قاعدگی مجموعه‌ای از علایم رفتاری، جسمی و عاطفی با شدت متفاوت است كه باعث به وجود آمدن اختلال در روابط فردی و اجتماعی می شود. علل این سندرم پیچیده است و بر اساس آن روش‌های درمانی مختلفی از روش‌های حمایتی تا جراحی تخمدان مطرح شده است. رویكرد جدید استفاده بیشتر از مكمل‌های غذایی و داروهای گیاهی است.

این مطالعه از نوع كارآزمایی بالینی دوسوكور شاهددار است كه توسط بخش مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس بر روی ۸۰ نفر دانشجوی ساكن خوابگاه انجام شد. نمونه‌های پژوهش به مدت دو ماه متوالی فرم ثبت وضعیت روزانه آینده نگر را تكمیل كردند و پس از تایید قطعی تشخیص سندرم پیش از قاعدگی به طور تصادفی به دو گروه ۴۰ نفری تقسیم شدند و به مدت دو ماه متوالی با ۱۰ قطره اسانس پوست پرتقال یا دارونما سه بار در روز، حداقل ۱۴ روز قبل از قاعدگی تحت درمان قرار گرفتند.

ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه و فرم ثبت وضعیت روزانه علایم بود كه جهت اعتبارآن از روش اعتبار محتوا و جهت پایایی آن از روش آلفای كرونباخ استفاده شد. آزمون تی زوجی برای تفاوت شدت سندرم پیش از قاعدگی در داخل گروه‌ها، قبل و بعد از مداخله، و تی مستقل برای تفاوت شدت علایم بین دو گروه، آزمون كای اسكوئر برای تمایل به ادامه مصرف و آزمون دقیق فیشر برای وجود عوارض استفاده شد.

یافته‌ها حاکی از آن بود که هر دو گروه از نظر متغیرهای زمینه‌ای نظیر سن، نیز شدت علائم قبل از مداخله اختلاف معنی دار نداشتند. میزان كاهش شدت علایم سندرم پیش از قاعدگی بعد از مصرف اسانس پوست پرتقال ۴۶.۰۸ درصد و در گروه دارونما ۱۴.۲۱ درصد بود كه بین میزان كاهش شدت علایم بین دو گروه اختلاف معنی داری وجود دارد.همچنین میزان كاهش شدت علایم جسمی در گروه دارو به میزان ۲۴.۳۰درصد و در گروه دارونما به میزان ۵ درصد و میزان كاهش شدت علایم روانی بعد از مصرف دارو ۲۱.۷۸درصد و در گروه دارونما به میزان ۹.۲۱درصد بود.

نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که اسانس پوست پرتقال در بهبود علایم جسمی و روانی سندرم پیش از قاعدگی موثر است و پیشنهاد می‌شود که این دارو حداقل به مدت دو ماه در فاز لوتئال جهت درمان استفاده شود.

مشروح این پژوهش که توسط بخش مهندسی مکانیک دانشگاه تربیت مدرس انجام شده است، در فصلنامه باروری و ناباروری به چاپ رسیده است.