نمایشگاه گروهی عکس پنج نگاه به یزد

دامونـــــــــــــــــــا امامی

ارمغـــــــــــــــان بوستان

بهــــــــــــــــــــار دشتبان

اعظــــــــــــــــــم شادپور

مهنــــــــــــــــــاز میناوند

افتتاح: در تاریخ جمعه ۲۴ دی ماه ۱۳۸۹

ساعت ۱۷ در تالار بهار خانه هنرمندان ایران شرکت فرمایید

نمایشگاه تا تاریخ ۳۰ دی ماه ادامه دارد.

خانه هنرمندان ایران شنبه ها تعطیل می باشد.

ساعت بازدید یکشنبه تا چهار شنبه از ساعت ۱۰-۲۰

پنج شنبه ها از ساعت۱۴-۲۰

مریم محمدی