حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور در پایان هفته گذشته نزدیک به ۱۵.۳ میلیارد مترمکعب به ثبت رسید.

به گزارش خبرگزاری ایلنا،حجم آب موجود در مخازن سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری (مهرماه) تاکنون با یک درصد کاهش در مقایسه با زمان مشابه پارسال ۱۵میلیارد و ۳۷۵ میلیون مترمکب ثبت شد.

این میزان در مقایسه با هفته گذشته نزدیک به ۴۳ میلیون مترمکعب کاهش داشته است.

بر اساس این گزارش، با توجه به بارش های صورت گرفته در هفته گذشته، حجم آب ورودی به سدهای کشور با ۳۰۰ میلیون مترمکعب افزایش در مقایسه با هفته پیش از آن گزارش شد اما مجموع حجم آب ورودی به سدهای کشور از ابتدای سال آبی جاری تاکنون با ۴۷ درصد کاهش در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته به چهار میلیارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعب رسید.

این میزان در زمان مشابه سال گذشته نزدیک به هشت میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب گزارش شده بود.

پیش بینی می شود با توجه به بارش های خوب هفته جاری، آب موجود در مخازن سدهای کشور و حجم آب ورودی به سدها از وضعیت بهتری برخوردار شود.

گزارش سدهای کشور همچنین نشان می دهد: حجم آب خروجی از سدهای کشور نیز در زمان مورد بررسی شش میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب ثبت شده است که در مقایسه با زمان مشابه پارسال یک میلیارد مترمکعب و در مقایسه با هفته گذشته نزدیک به ۳۰۰ میلیون مترمکعب افزایش نشان می دهد.

از این میزان خروجی افزون بر ۶۳ درصد در حوضه خوزستان اتفاق افتاده است.