محققان دانشگاه فنی ماساچوست موفق به شناسایی یك ژن شده‌اند كه در زمان ذخیره خاطرات در مغز، روشن شده و احتمالا آغاز یك دنباله شیمیایی منتهی به بخشهایی از مغز است كه خاطرات در آنها ذخیره می‌شوند.

به گزارش سرویس علمی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محققان قصد دارند از این ژن برای شناسایی سلولهایی عصبی كه خاطره در آنها ذخیره می‌شود،‌ استفاده كرده و از آن برای تغییر یا حتی تولید یك خاطره استفاده كنند.

در زمان تجربه یك رویداد جدید، مغز با تغییر ارتباطات بین نورونها به رمزگذاری یك حافظه از آن می‌پردازد. در این زمان بسیاری از ژنها فعال شده اما یكی از آنها به نظر از اهمیت بیشتری در این فرایند برخوردار است.

اكنون دانشمندان ماساچوست موفق به شناسایی یك ژن اصلی موسوم به Npas۴ شده‌اند كه كنترل این فرایند پیچیده را برعهده دارد. این ژن بیشتر در هیپوكامپ فعالیت داشته كه نقشی اساسی در شكل‌گیری حافظه بلند مدت ایفا می‌كند.

محققان برای بررسی مكانیزم شكل‌گیری حافظه، به موشها در زمان ورود به یك اتاق خاص، یك شوك الكتریكی دادند. چند دقیقه بعد موشها یاد گرفتند كه از آن اتاق خاص باید بترسند و در زمان بعدی ورود به این اتاق، بی‌حركت می‌شدند. در زمان بروز این اتفاق ژن Npas۴ به شدت فعال می‌شد.

هنگامی كه محققان این ژن را از كار انداختند، موشها چیزی در مورد خاطره ترسناك خود از آن اتاق به یاد نمی‌آوردند.

محققان بر این باورند كه این ژن، نقشی اساسی در انواع خاطرات ایفا می‌كند. آنها قصد دارند تا به بررسی این موضوع بپردازند كه آیا نورونهایی كه در زمان شكل‌گیری خاطرات فعال هستند، در زمان بازیابی آنها نیز فعال می‌شوند یا خیر. این امر به دانشمندان در شناسایی نورونهای دقیقی كه به ذخیره خاطرات خاص پرداخته‌اند، كمك خواهد كرد.