نتایج یک پژوهش نشان می‌دهد كه بین مصرف قرص‌های خوراکی پیشگیری از بارداری و تداوم استفاده از این داروها با بروز خطر ابتلا به افسردگی در زنان، ارتباطی مستقیم وجود دارد.

به گزارش سرویس پژوهشی ایسنا، منطقه علوم پزشکی تهران، مصرف قرص‌های خوراکی پیشگیری از بارداری، شایع‌ترین روش پیشگیری در سراسر جهان است. اختلالات خلق و خو یکی از اثرات این قرص‌ها و از عوامل موثر بر عدم تداوم استفاده از قرص‌های خوراکی پیشگیری از بارداری به شمار می‌رود.

انسیه جنابی، مربی مامایی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تویسركان پژوهشی را با هدف بررسی ارتباط بین استفاده از قرص‌های پیشگیری و ایجاد افسردگی در زنان انجام داده است.

این مطالعه توصیفی بر روی ۴۱۰ زن انجام شد. نمونه‌ها با روش تصادفی سیستماتیک انتخاب شده و به صورت تصادفی در دو گروه ۲۰۵ نفری مصرف کننده قرص و بدون مصرف قرص قرار گرفتند. اطلاعات مورد نیاز به کمک پرسشنامه دو قسمتی حاوی اطلاعات جمعیت شناختی و پرسشنامه استاندارد افسردگی ثبت شد. از نرم‌افزار آماری SPSS و آزمون مجذور كای و فیشر برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد.

یافته‌ها بیانگر این مطلب بود که بین مصرف قرص‌های خوراکی پیشگیری از بارداری و نمره افسردگی و همچنین بین تداوم مصرف قرص‌های خوراکی پیشگیری از بارداری و نمره افسردگی ارتباط معنی داری وجود داشت.

نتایج حاکی از آن است که استفاده کنندگان قرص‌های خوراکی پیشگیری از بارداری بیشتر در معرض ابتلا به افسردگی قرار می‌گیرند.