دانمارك از میزبانی جام جهانی كشتی فرنگی در سال ۲۰۱۲ انصراف داد.

جام جهانی كشتی فرنگی كه قرار بود در سال ۲۰۱۲ در شهر آرهاوس دانمارك برگزار شود، به دلیل انصراف دانماركی‌ها به كشور دیگری داده خواهد شد. فدراسیون كشتی دانمارك به دلیل نداشتن بودجه كافی از این میزبانی انصراف داد.

این در حالی است كه روسیه هیچ فرصتی را برای گرفتن میزبانی مسابقات مهم كشتی از دست نمی‌دهد و شهر سارانسك را كاندیدای برگزاری این مسابقات كرده‌اند.

با توجه به این كه ایران مسابقات جهانی و آسیایی را به خاطر حضور زنان نمی تواند برگزار كند، جام های جهانی كه مسابقاتی تیم به تیم هستند تنها شانس‌های ایران برای گرفتن میزبانی محسوب می‌شوند اما ایران تا سال ۲۰۱۲ هیچ درخواستی نداشته است. با این شرایط كه دانماركی ها انصراف داده‌اند فرصت خوبی برای ایران خواهد بود تا برای گرفتن میزبانی جام جهانی كشتی فرنگی در ۲۰۱۲ تلاش كند، البته اگر مسئولین كشتی تمایلی برای این كار داشته باشند.

گفتنی است، هر سه جام‌های جهانی كشتی آزاد در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ در روسیه برگزار خواهند شد و آنها برای جام جهانی ۲۰۱۲ فرنگی هم كاندیدا هستند.