ميزان تبادل برون مرزي برق ايران با کشورهاي همسايه روز گذشته سه شنبه 27 مهر ماه جاري به 1179 مگاوات رسيد.

به گزارش موج، روز گذشته بيشترين ميزان واردات برق ايران از ترکمنستان به ميزان 254 مگاوات و بيشترين ميزان صادرات برق ايران به عراق به ميزان 661 مگاوات بوده است.

همچنين مجموع ميزان صادرات برق ايران به افغانستان، عراق، جمهوري نخجوان، پاکستان و ترکيه روز گذشته 918 مگاوات و مجموع واردات برق از کشورهاي ارمنستان و ترکمنستان 261مگاوات بوده و براين اساس تراز تبادل برق ايران با کشورهاي همسايه مثبت 656 مگاوات است.

جمهوري اسلامي ايران با کشورهاي ارمنستان، پاکستان، ترکمنستان، ترکيه، جمهوري آذربايجان، نخجوان، عراق و افغانستان انرژي مبادله مي کند.