پيک مصرف برق کشور روز سه شنبه در مقايسه با روز مشابه سال قبل حدود 1900مگاوات افزايش يافت.

به گزارش موج، روز پيک مصرف برق کشور 30 هزار و 697 مگاوات به ثبت رسيد که اين مقدار، 487 مگاوات در مقايسه با روز دوشنبه 26 مهرماه جاري کاهش يافته است.

همچنين پيک مصرف برق کشور در روز گذشته در مقايسه با روز مشابه پارسال 1894 مگاوات افزايش يافت . روز سه شنبه 918 مگاوات برق توليدي کشور در ساعت هاي کم باري به کشورهاي منطقه صادر و 261مگاوات برق در ساعت هاي اوج مصرف از کشورهاي همسايه وارد شد.

توليد شبکه داخلي برق کشور نيز روز گذشته به 31 هزار و 353 مگاوات رسيد.