گزارش بارندگی های كشور در ۱۰ روز نخست سال آبی جاری بیانگر آن است كه به جز بارندگی های محدود در برخی از مناطق حوضه آبریز دریای خزر، سایر مناطق كشور این مدت را بدون باران سپری كرده اند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس از وزارت نیرو، مجموع بارش های حوضه آبریز دریای خزر در ۱۰ روز ابتدایی سال آبی جاری به دو میلی متر رسیده است كه این میزان در مقایسه با زمان مشابه سال آبی گذشته و متوسط دراز مدت به ترتیب افزون بر ۲۲ و ۳۷ میلی متر كاهش نشان می دهد.

این در حالی است كه در سایر حوضه های آبریز اصلی كشور شامل حوضه های خلیج فارس، دریاچه ارومیه، مركزی، مرزی شرق و سرخس بارشی در ۱۰ روز نخست سال آبی جاری اتفاق نیفتاده است.

براساس این گزارش، در زمان مشابه سال آبی گذشته و متوسط درازمدت به ترتیب سه و هفت میلی متر بارندگی در كشور به ثبت رسیده بود.