طی سالهای اخیر آذربایجان در تأمین نیازهای خود به برق به خودكفایی رسیده و امروز فرصت صدور آن به سایر كشورها را در دست بررسی دارد. تأمین كامل برق یكی از پایه های امنیت انرژی كشور بوده و با بخش نفت و گاز پیوند ناگسستنی دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از ترند نیوز، این نتایج تنها از محل بازسازی ظرفیتهای موجود حاصل نشده است. ظرف كوتاه مدت در آذربایجان چند نیروگاه برقی احداث و بهره برداری شد كه موجب ارتقای امنیت انرژی كشور، همچنین آغاز اجرای طرحهای صادراتی گردید. هم اكنون در آذربایجان ۱۳ نیروگاه حرارتی و ۶ نیروگاه مولد انرژی برق با مجموع ظرفیت ۶۴۰۰ مگاوات فعال است.

تا سال ۲۰۱۵ قدرت سیستم انرژی برق آذربایجان تا ۹ هزار مگاوات افزایش خواهد یافت. با توجه به این ۱۰ درصد از این شاخص را باید منابع انرژی جایگزین و تجدید پذیر تشكیل دهند.

در سال ۲۰۱۰ حجم ظرفیت سیستم انرژی برق آذربایجان در حد ۶ هزار مگاوات پیش بینی شد، ولی اكنون این رقم ۶.۵ هزار مگاوات تشكیل می دهد. در طی پنج سال اخیر ظرفیت سیستم انرژی ۲.۷ هزار مگاوات افزایش یافت. امروزه آذربایجان به اتفاق كشورهای همسایه در حال اجرای طرحهایی است كه بوسیله آن امكان تحقق صادرات انرژی برق تولیدی فراهم خواهد آمد.

گرجستان و آذربایجان تفاهمنامه گسترش سیستم های انرژی برق خود را امضا كردند. این تفاهمنامه در راستای تحقق آتی امور بازسازی و نوسازی خط انتقال برق ۵۰۰ كیلوولتی كه دو كشور را بهم پیوند می دهد عمل خواهد كرد. برقراری مجدد این خط انتقال برق موجب افزایش تبادل انرژی میان دو كشور، همچنین تأمین چشمگیر امنیت انرژی مبادله انرژی خواهد بود. راه اندازی این خط انتقال برق همچنین موجبات ارتقای میزان صادرات و واردات انرژی برق در دو مسیر را فراهم خواهد ساخت.

پروژه حاضر بعنوان بخشی از طرح كلی هماهنگ سازی سیستم های انرژی برق آذربایجان، گرجستان و تركیه می باشد. گرجستان تا پایان سال ۲۰۱۱ در صدد ساخت، بازسازی و نوسازی خط انتقال برق با ولتاژ بالا تا مرز آذربایجان و تا پایان سال ۲۰۱۲ تا مرز تركیه است. ایجاد این سیستم هماهنگ بین آذربایجان، گرجستان و تركیه موجب ارتقای بازدهی بخش انرژی برق در كشورهای عضو این پروژه، همچنین صادرات انرژی برق از آذربایجان به تركیه و سایر كشورهایی كه متصل به سیستم برق تركیه است، خواهد شد.

همچنین طرح هماهنگ سازی سیستم های انرژی برق آذربایجان، روسیه و ایران در حال اجرا است. اجرای این پروژه موجب تبادل متقابل انرژی برق بین كشورها، همچنین پیوستن سایر كشورهای منطقه به این طرح خواهد بود.

پیشتر، بین روسیه و ایران مذاكراتی دایر بر نوع همكاریها صورت گرفت. یكی از طرفین بر فروش متقابل انرژی برق و دیگری بر تبادل تأكید كردند. هم اكنون آذربایجان بمنظور افزایش تبادل انرژی با ایران تا ۷۰۰ مگاوات، در حال اجرای طرح مشترك می باشد.

تكمیل این پروژه امكان عرضه انرژی برق به قدرت ۱۵۰ مگاوات به جمهوری خودمختار نخجوان و مجموعاً به سیستم انرژی آذربایجان به ظرفیت ۴۰۰ مگاوات در فصل زمستان را فراهم خواهد ساخت.

این برنامه بطور مشترك با شركت سونیر ایران اجرا می شود و شامل ساخت خطوط انتقال برق به قدرت ۳۳۰ كیلوولت نیروگاه حرارتی علی بایراملی ایمیشلی خط دوم ایمیشلی پارس اباد، خطوط انتقال برق ۲۲۰ كیلوولتی، نیروگاه حرارتی علی بایراملی سلیان ، سلیان ماصالی، ماصالی آستارا، همچنین نیروگاه فرعی سلیان "و گسترش چهار نیروگاه فرعی آن می شود. مجموع طول خط انتقال برق ۳۵۰ كیلومتر است.