در حال حاضر یكی از مسائل مهم در حیطه صنعت برق توسعه بخش تولید نیروگاهی، گسترش خطوط انتقال نیرو، بهینه سازی و اصلاح شبكه توزیع و اجرای اهداف گوناگون و زیربنایی در عرصه‌های مختلف این صنعت است.

ایجاد هماهنگی و تعدیل لازم بین تولید و مصرف انرژی الكتریكی، حفظ ذخائر و سرمایه‌های ارزشمند ملی در بخش برق، اصلاح الگوی مصرف به سود توسعه اقتصادی- اجتماعی از دیگر اهدافی است كه هدفمندكردن یارانه‌ها در این بخش دنبال می‌كند.

صنعت مادر و حیاتی برق به عنوان اصلی‌ترین صنعتی كه تامین‌كننده نیازهای بنیادی صنایع دیگر و بخشهای مهم اقتصادی- تجاری، كشاورزی، خانگی، عمومی است در چرخه و گردونه توسعه اقتصادی- اجتماعی نقش بارز و اساسی دارد.

در همان حال با تكیه بر این مساله كه هدفمندكردن یارانه‌ها، دیدگاه انبوه مشتركان را در زمینه بهره‌گیری مناسب از انرژی برق كانالیزه می‌كند این حركت تاثیر بسزایی در تامین برق مطمئن و پایدار و ایجاد تعادل بین تولید و عرضه انرژی الكتریكی و توسعه روزافزون این صنعت را دارد.

مینو بدیعی