به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، تولید برق توسط نیروگاه‌های بخاری در سال ۸۵ حدود ۹۰.۲ میلیارد كیلووات ساعت بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل (سال ۸۴) ۱.۱ درصد كاهش نشان داد.

تولید برق در نیروگاه‌های گازی و سیكل تركیبی در سال ۸۵ حدود ۷۷.۷ میلیارد كیلووات ساعت بوده كه ۱۸.۵ درصد رشد نشان داد.

تولید برق نیروگاه‌های آبی، دیزلی و بادی نیز ۱۸ میلیارد كیلووات ساعت بود كه ۱۰.۴ درصد رشد داشت.

در مجموع تمام نیروگاه‌های كشور در سال ۸۵ بالغ بر ۱۸۵.۹ میلیارد كیلووات ساعت بود كه حاكی از ۷.۴ درصد رشد نسبت به سال ۸۴ بود.

-تولید برق در سال ۸۶

تولید برق در سال ۸۶ توسط نیروگاه‌های بخاری ۲.۵ درصد نسبت به سال ۸۵ رشد داشت و به ۹۲.۵ میلیارد كیلووات ساعت رسید.

تولید برق توسط نیروگاه‌های گازی و سیكل تركیبی در سال ۸۶ نز با ۱۳.۲ درصد رشد نسبت به سال ۸۵ به ۸۸ میلیارد كیلووات ساعت رسید.

نیروگاه‌های آبی، دیزلی و بادی نیز در سال ۸۶ بالغ ۱۸.۲ میلیارد كیلووات ساعت برق تولید كردند كه ۱.۳ درصد رشد نسبت به سال ۸۵ از خود نشان داد.

در مجموع در سال ۸۶ تمام نیروگاه‌های كشور (بخاری، گازی، سیكل تركیبی و دیزلی و بادی) ۱۹۸.۷ میلیارد كیلووات ساعت برق تولید كردند كه ۶.۹ درصد رشد نسبت به سال قبل خود داشتند.

-تولید برق در سال ۸۷

تولید برق در سال ۸۷ توسط نیروگاه‌های بخاری ۹۴.۷ میلیارد كیلووات ساعت بود كه نسبت به سال ۸۶ بالغ بر ۲.۴ درصد رشد نشان داد.

نیروگاه‌های گازی و سیكل تركیبی در سال ۸۷ حدود ۱۰۸.۸ میلیارد كیلووات ساعت برق تولید كردند كه ۲۳.۶ درصد رشد نشان داد.

-كاهش ۶۵ درصدی تولید برق نیروگاه‌های آبی

تولید برق در نیروگاه‌های آبی، دیزلی و بادی نیز در سال ۸۷ بالغ بر ۶.۲ میلیارد كیلووات ساعت بود كه نسبت به سال قبل خود (سال ۸۶) ۶۵.۸ درصد كاهش داشت.

در مجموع در سال ۸۷ بالغ بر ۲۰۹.۷ میلیارد كیلووات ساعت برق تولید شد كه ۵.۵ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشت.

- كاهش رشد تولید برق در سال ۸۸ نسبت به سه سال قبل خود

تولید برق در نیروگاه‌های بخاری در سال ۸۸ بالغ بر ۹۴.۱ میلیارد كیلووات ساعت بود كه نسبت به مدت مشابه سال قبل ۷ درصد كاهش داشت.

نیروگاه‌های گازی و سیكل تركیبی در سال ۸۸ حدود ۱۱۲.۳ میلیارد كیلووات ساعت برق تولید كردند كه ۳.۳ درصد رشد داشت.

تولید برق در نیروگاه‌های آبی، دیزلی و بادی نیز در سال ۸۸ حدود ۷.۸ میلیارد كیلووات ساعت بود كه ۲۵.۵ درصد رشد داشت.

در مجموع در سال ۸۸ تمام نیروگاه‌های كشور ۲۱۴.۲ میلیارد كیلووات ساعت برق تولید كردند كه رشدی ۲.۲ درصدی نسبت به سال قبل داشت.

این رشد ۲.۲ درصدی تولید برق نیروگاه‌های كشور در سال ۸۸ نشان می‌دهد رشد تولید در سال گذشته نسبت به سال۸۵، (۷.۴ درصد) سال ۸۶ (۶.۹ درصد) و سال ۸۷ (۵.۵ درصد) از رشد تولید كمتری برخوردار بوده است.