محمد بهزاد در گفتگو با مهر گفت: در حال حاضر قبوض برق به صورت دوماهه صادر می شود و افزایش ۴ هزار تومانی قبوض نیز در جریان هدفمند کردن یارانه ها، برای دو ماه اعمال خواهد شد.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با اشاره به تاکید رئیس جمهور مبنی بر صدور قبوض برق بعد از اجرای قانون به صورت یکماهه، افزود: چنانچه وزارت نیرو بخواهد قبوض برق را به صورت یکماهه توزیع کند، باید تمامی امکانات قرائت کنتورها و توزیع قبوض را دو برابر کند.

وی تصریح کرد: وزارت نیرو به دنبال راه حلهایی است که بتواند قبوض را به صورت یکماهه صادر کند، اما این امر نیاز به فراهم آوردن تمهیداتی دارد.

به گفته بهزاد، در ۵ سال گذشته بیش از ۲۰ هزار مگاوات به ظرفیت نصب شده برق کشور اضافه شده است؛ اما لازمه سرعت بیشتر در این صنعت، تامین نقدینگی و اعتبارات لازم است که دولت و مجلس کمک کنند این کار انجام شود.

وی با اشاره به فروش ۹۵۰ میلیارد تومان اوراق مشارکت طرحهای نیروگاهی، ابراز امیدواری کرد تا نمایندگان مجلس در برنامه پنجم، اعتبارات خوبی را به خصوص برای صنعت برق در نظر گیرند.