به گزارش خبرنگار شبكه خبری آتی نیوز تعدادی از مردم مناطق مختلف بیجار و به ویژه حاشیه این شهر هر کدام در حیاط منزل مسکونی خود اقدام به حفر چاه آب کرده اند.

تعدادی از این افراد بر این باورند که نرخ آب بها در زمان اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها افزایش می‌یابد و این امر آنها را وادار کرده که در حیاط منزل مسکونی خود اقدام به حفر چاه آب بکنند.

گفته می شود هم اکنون شغل چاه کن‌ها و مقنی‌ها در بیجار رونق گرفته و هر نفر مقنی روزانه با حفر دو متر چاه حدود ۷۰ تا ۱۰۰ هزار تومان درآمد کسب می کند.