مجری طرحهایی BOO ( ساخت، مالکیت و بهره برداری) سازمان توسعه برق ایران از تولید ۴۸۶ مگاوات برق توسط نیروگاههای BOO تا قبل از پیک مصرف ۸۹ خبرداد.

علی اصغر آریانی پور در گفتگو با مهر گفت: واحد چهارم نیروگاه خرمشهر و سه واحد از نیروگاه علی آباد، جمعا به ظرفیت ۴۸۶ مگاوات تا پیک سال جاری وارد مدار خواهند شد.

مجری طرحهای BOO سازمان توسعه برق ایران، افزود: اعتبار اسنادی نیروگاه یزد۱ به ظرفیت ۴۸۴ مگاوات، به نفع پیمانکار تجیهزات گشایش و عملیات اجرایی آن نیز آغاز شده است.

وی تصریح کرد: اعتبار اسنادی نیروگاههای خرم آباد به ظرفیت ۱۲۹۶ مگاوات، زواره و فاز اول نیروگاه کهنوج، اسلام آباد(کرمانشاه) و گناوه هر یک به ظرفیت ۴۸۴ مگاوات در مرحله نهایی گشایش اعتبار اسنادی به نفع پیمانکاران تجهیزات است.

مجری طرح نیروگاههای BOO سازمان توسعه برق ایران خاطرنشان کرد: عملیات اجرایی این نیروگاهها جمعا به ظرفیت ۳ هزار و ۲۳۲ مگاوات، آغاز شده است.