داوود مغانلو دانش آموخته کارشناسی ارشد دانشکده تربیت بدنی دانشگاه رازی کرمانشاه در این پایان نامه که با راهنمایی دکتر وحید تادیبی تدوین کرده است به بررسی عوامل مرتبط با بروز آسیب های کشتی از دیدگاه کشتی گیران پرداخته است.

بر اساس بررسی‌های به عمل آمده در این پایان نامه كه هر كدام با معیار مجزا از ‌‌١٠٠ بررسی شده، مشخص كرد که شرایط روحی نامناسب ‌‌٧٤ درصد، اجرای تکنیک غلط و فنون خطرناک با ‌‌٧٣ درصد و سردبودن یا گرم نکردن کافی بدن قبل از مسابقه یا تمرین با ‌‌٦٤ درصد در بروز آسیب دیدگی در کشتی موثر است.

روش به کارفته در این پژوهش، روش توصیفی – میدانی است و جامعه آماری این تحقیق ‌‌٢٠٠ کشتی گیر نخبه ی استان زنجان می باشد که به صورت تصادفی از بین افرادی که علاقه مند به همکاری بودند انتخاب شده اند.

ابزار سنجش در این پایان نامه؛ پرسشنامه ای بوده که توسط پژوهشگران ساخته شده و روایی این پرسشنامه توسط متخصصان مورد تایید قرار گرفته است و ضریب پایایی آن با روش آلفای- کرونباخ، با مقدار محاسبه شده r برابر با ‌‌٠/٨٤ صدم می باشد.

بر اساس یافته های بدست آمده در این تحقیق؛ تمرینات بدنسازی مناسب با ‌‌٨٣ درصد، شناخت و آگاهی در مورد انواع آسیب ها با ‌‌٨٢ درصد، به کارگیری وسایل ورزشی و حفاظتی و تجهیزات ضروری شخصی و ایمنی در حین تمرینات و مسابقات با ‌‌٧٩ درصد، بیشترین تاثیر را در پیشگیری از بروز آسیب دیدگی از دیدگاه کشتی گیران را دارا می باشد.

با توجه به اهمیت موارد ذکر شده در این پایان نامه؛ به کارگیری تمرینات با وزنه، گرم کردن کافی بدن قبل از فعالیت ورزشی و استفاده از وسایل ورزشی و حفاظتی و تجهیزات ضروری شخصی و ایمنی جهت کاهش میزان بروز آسیب دیدگی در کشتی توصیه می شود.