"علیرضا رحیمی" از ریاست فدراسیون هندبال استعفا داد.

رحیمی كه از سال ۷۲ ریاست فدراسیون هندبال را بر عهده دارد، روز یك‌شنبه، به صورت رسمی از ریاست فدراسیون هندبال استعفا داد.

رحیمی، ۱۳ بهمن ماه برای چهار سال دیگر به عنوان رییس فدراسیون هندبال انتخاب شده بود.

وی استعفانامه كتبی خود را به سازمان تربیت بدنی ارسال كرده است.