خانه كشتی ۴ هزار نفری شهدای هفتم تیر تهران افتتاح شد.

پس از ماه‌ها، بازسازی ورزشگاه شهدای هفتم تیر تهران به پایان رسید و این سالن ۴ هزار نفری با تغییرات بسیار چشمگیر روز دوشنبه افتتاح شد.

سیدرضا افتخاری، مدیركل تربیت بدنی تهران، گرشاسبی معاون اداره كل، آقامیر رئیس ورزش شهرداری تهران، یزدانی خرم رئیس فدراسیون كشتی، هاشمی رئیس كشتی تهران و شماری از مربیان كشتی تهران از جمله اسرافیل دودانگه، هاشم حبیبی و علیرضا رضایی در مراسم افتتاح سالن هفتم تیر حضور داشتند.

قرار است با اختصاص بودجه، فازهای بعدی ساخت و ساز در كنار سالن هفتم تیر انجام شود تا خوابگاه كشتی نیز ساخته شود.

گفتنی است، ۴ هزار صندلی در سالن هفتم تیر نصب شده تا این ورزشگاه به یك محل آبرومند برای برگزاری مسابقات كشتی تبدیل شود.