رقابتهای بین المللی کشتی آزاد جام حبیبی و موحد از عصر روز جمعه با انجام مراسم وزن کشی مدعیان سه وزن اول این پیکارها رسما آغاز شد.

مراسم وزن کشی مسابقات بین‌المللی کشتی آزاد جام حبیبی و موحد که از روز شنبه در سالن امامعلی حبیبی شهرستان قائمشهر برگزار می‌شود روز جمعه برگزار شد.

برنامه‌ی کامل پیکارها به شرح زیر است:

شنبه ۹/۵/۸۹:

ساعت ۹ تا ۱۲:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۵۵، ۶۶ و ۹۶ کیلوگرم

ساعت ۱۵:۳۰ تا ۱۶: وزن‌کشی اوزان ۶۰، ۷۴، ۸۴ و ۱۲۰ کیلوگرم

ساعت ۱۷ تا ۱۸:۳۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۵۵، ۶۶ و ۹۶ کیلوگرم

ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰: مسابقات فینال ۵۵، ۶۶ و ۹۶ کیلوگرم

یکشنبه ۱۰/۵/۸۹:

ساعت ۹ تا ۱۲:۳۰: مسابقات مقدماتی اوزان ۶۰، ۷۴، ۸۴ و ۱۲۰ کیلوگرم

ساعت ۱۷ تا ۱۸:۳۰: مسابقات شانس مجدد اوزان ۶۰، ۷۴، ۸۴ و ۱۲۰ کیلوگرم

ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰: مسابقات فینال اوزان ۶۰، ۷۴، ۸۴ و ۱۲۰ کیلوگرم