مسابقات انتخابی كشتی آزاد مازندران برای معرفی نفرات شركت كننده در انتخابی جام تختی ۲ بهمن ماه در ساری برگزار خواهد شد.

پیكارهای انتخابی جام بین المللی تختی روزهای ۱۴ و ۱۵ بهمن ماه در بروجرد برگزار می شود تا نفراتی كه هنوز سهمیه حضور در جام تختی را دریافت نكرده اند رضایت كادر فنی تیم ملی را جلب كنند. در این راستا مازندرانی ها كه همیشه بیشترین متقاضی را در مسابقات داخلی دارند، روز ۲ بهمن ماه در خانه كشتی ساری مسابقه انتخابی برگزار خواهند كرد و تاكنون ۱۰۰ كشتی گیر دعوت شده اند. به نظر می رسد در صورت موافقت فدراسیون با اعزام تیم این استان به جام دانكلوف، نفرات اعزامی به بلغارستان نیز از این انتخابی معرفی شوند. در پی جلسه اخیر اصغر ثمربخش و سلمان قادری با كادر فنی تیم ملی در هفته گذشته، در مورد واگذاری جواز حضور در جام تختی به چند تن از نیروهای شاخص این استان از جمله رضا یزدانی به مازندرانی ها قول های مساعدی داده شده است.