اوضاع خوبی برای صنعت برق كشور پیش بینی نمی شود.

سیدعماد حسینی - سخنگوی كمیسیون انرژی- در گفت وگو با ایسنا، با بیان این كه صنعت برق با كسری اعتبار ۵ تا ۶ هزار میلیارد تومانی روبروست، گفت: با توجه به روند صعودی این بدهی ها اگر تدبیری اندیشیده نشود متاسفانه صنعت برق را در بحران فرو می برد، لذا در این جلسه این كمیسیون با حضور معاون وزیر نیرو در امور برق برای حل این مشكل نیز رایزنی و قرار شد كه دولت لایحه ای برای تامین منابع مالی صنعت برق كشور به مجلس بیاورد و برای این صنعت درخواست تخصیص اعتبار كند. وی افزود: در این جلسه هم چنین در خصوص كاهش تلفات برق نیز اعلام شد كه به صورت میانگین در سال ۸۷ نسبت به سال ،۸۶ این میزان ۳/۱ درصد كمتر شده و در سال ۸۸ هم تاكنون نسبت به سال ۸۷ میزان تلفات یك درصد كاهش داشته است. با توجه به این كه در برنامه پنجم تكلیف شده كه تلفات در طول برنامه باید به ۱۴ درصد برسد روند كاهش باید ادامه یابد، لذا در این جلسه راهكارهای این امر نیز تشریح شد. حسینی گفت: موضوع دیگر این جلسه بررسی افزایش راندمان نیروگاه ها بود كه هم در لایحه هدفمند كردن یارانه ها و هم در برنامه پنجم تعیین تكلیف شده كه راندمان نیروگاه ها را به بالای ۴۴ درصد برسانیم. در این خصوص نیز پیشنهادات خوبی ارائه شد كه امیدواریم به نتیجه منطقی در این خصوص برسیم.