معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با بیان اینکه دولتی‌ها به قیمت برق هدفمندی یارانه‌ها اعتراض نکردند، گفت: امیدواریم دولتی‌ها قبوض جدید برقشان را هم پرداخت کنند.

محمد بهزاد در گفتگو با مهر گفت: موردی از اعتراض دولتی ها به قیمت ۱۲۰۰ ریالی در نظر گرفته شده برای مصرف هر کیلووات ساعت برق نداشته ایم و به نظر، قیمت برق در این بخش معقول به نظر می رسد، ضمن اینکه دولت مصمم بوده تا بالاترین تعرفه برق برای زیرمجموعه های خودش در نظر گرفته شود.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی افزود: تا قبل از اجرای قانون، دولتی ها قبوض برق خود را به موقع پرداخت می کردند که امیدواریم بعد از اجرای قانون و صدور اولین قبض برق با قیمتهای جدید، آنها همچون گذشته قبوض خود را به موقع بپردازند.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه بیشترین مصارف تعرفه "سایر مصارف" که شامل مشترکان تجاری هم می شود، از سوی مشترکان با قدرت کمتر از ۳۰ کیلووات صورت می گیرد، تمهیداتی برای این مشترکان در تدوین تعرفه لحاظ شده است.

بهزاد در توضیح این مطلب افزود: در این بخش ۹۰ درصد مشترکان با مصرف ماهانه کمتر از ۴۰۰ کیلووات ساعت، ۴۵ درصد مصرف و ۱۰ درصد مشترکان ۵۵ درصد مصرف را دارند؛ بنابراین ساختار تعرفه ها به صورت طراحی شده است که ۱۰ درصد مشترکان که مصرف زیادی دارند و ۱۰ برابر مشترکان کم مصرف انرژی مصرف می کنند، بهای بیشتری بپردازند.

وی ادامه داد: آنها می توانند با کاهش مصارف یا انتقال مصرف به ساعات کم باری، میزان افزایش کمتری را در قبض برق خود داشته باشند.

- راهکار کاهش ۴۰ درصد مصرف برق برای مشترکان تجاری

بهزاد همچنین توصیه هایی هم به مشترکان تجاری کرد و گفت: مشترکان تجاری در صورت امکان می توانند با جابه جایی بار از ساعات پیک به کم باری به ازای هر کیلووات ساعت ۶۰۰ ریال کاهش هزینه داشته باشند، ضمن اینکه مشترکان سایر مصارف نیز با تعدیل بار روشنایی خود می توانند تا ۴۰ درصد مصرف برق خود را کاهش دهند و هزینه برق خود را بسیار بیش از آن پایین بیاورند.