معاون وزیر نیرو در امور برق در جمع نمایندگان رسانه‌های گروهی گفت: براساس تصمیمات اتخاذ شده از روز ۲۸ آذر ماه تعرفه برق خانگی برای مشتركین عادی ۴۵ تومان و تعرفه برق خانگی در مناطق گرم ۱۴ تومان به ازای هر كیلو وات ساعت است.

محمد بهزار گفت: تعرفه برق برای دولتی‌ها ۱۲۰ تومان، برای مراكز آموزشی و بهداشتی و مذهبی ۲۵ تومان و برای بخش كشاورزی ۱۴ تومان خواهد بود.

به گفته وی تعرفه برق برای بخش تولید ۴۰ تومان و برای سایر مصارف ۲۰ تومان لحاظ خواهد شد.

وی گفت: میانگین كل تعرفه برق ۴۵ تومان است و در مرحله اول طرح هدفمندی یارانه‌ها ۴۵ درصد یارانه‌های پرداختی دولت به بخش برق حذف شده است و هنوز ۵۵ درصد یارانه‌ها پابرجاست كه در طول ۵ سال آینده حذف خواهد شد.

معاون وزیر نیرو با اشاره به ساده سازی نحوه محاسبه قبوض و پلكانی شدن تعرفه‌ها برای بخش‌های خانگی و تجاری گفت: براساس تصمیمات اتخاذ شده تعرفه مصارف خانگی از صفر تا ۱۰۰ كیلو وات، ۲۷ تومان و مازاد بر ۱۰۰ كیلو وات تا ۲۰۰ كیلو وات ۳۲ تومان محاسبه خواهد شد.

او با تاكید بر اینكه مصرف مازاد بر ۱۰۰ كیلو وات سبب نمی‌شود كل مصرف برق به قیمت ۳۲ تومان لحاظ شود گفت: در قانون جدید همه مصارف از صفر تا ۱۰۰ و از ۱۰۰ تا ۲۰۰ و از ۲۰۰ تا ۳۰۰ و ... قیمت مصوب خود را دارد.

او ادامه داد: براین اساس مازاد مصرف از ۲۰۰ تا ۳۰۰ كیلو وات ۷۲ تومان، مازاد مصرف از ۳۰۰ تا ۴۰۰ كیلو وات ۱۳۰ تومان و محدوده مصرفی ۴۰۰ تا ۵۰۰ به قیمت ۱۵۰ تومان به ازای هر كیلو وات محاسبه خواهد شد.

به گفته وی تعرفه مصرف ۵۰۰ تا ۶۰۰ كیلو وات ۱۹۰ تومان و مصرف بالاتر از ۶۰۰ كیلو وات ۲۱۰ تومان محاسبه می‌شود.

او گفت: میانگین تعرفه‌ها در بخش خانگی با هر میزان مصرف از ۱۳۰ تومان در هر كیلو وات بالاتر نخواهد رفت.

به گفته وی مصرف بخش تجاری تا ۲۰۰ كیلو وات ساعت با تعرفه ۱۰۰ تومان و از ۲۰۰ تا ۶۰۰ كیلو وات با تعرفه ۱۴۰ تومان و مازاد بر ۶۰۰ كیلو وات با قیمت ۲۰۰ تومان محاسبه خواهد شد.