معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی با تشریح جزئیات کامل نحوه افزایش قیمت برق خانگی گفت: قیمت برق مصرفی به صورت پلکانی لحاظ خواهد شد که بر این اساس ۷ پله مصرف وجود خواهد داشت.

محمد بهزاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در کشورT گفت: اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در کشور با دستور رئیس جمهور در کشور آغاز شد و بر این اساس، وزارت نیرو نیز همانند سایر وزارتخانه ها، در کنار مردم آمادگی اجرای قانون را دارد.

معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی افزود: بر این اساس، اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها در بخش برق، وزارت نیرو همانند وعده قبلی خود به مردم، تعرفه ها را به نحوی اصلاح کرده است که آن دسته از مشترکانی که مطابق با الگو مصرف می کنند، کمترین افزایش قیمت را داشته باشند.

وی با بیان اینکه هم اکنون الگوی مصرف برق برای هر مشترک شبکه برق خانگی، ۲۰۰ کیلووات ساعت به ازای هر ماه است، تصریح کرد: بر این اساس، آن دسته از مشترکانی که متوسط انرژی مصرفی آنها بین ۰ تا ۱۰۰ کیلووات ساعت در ماه است، به ازای هر کیلووات ساعت ۲۷۰ ریال خواهند پرداخت؛ ضمن اینکه اگر مصرف مشترکان به گونه ای باشد که مازاد بر ۱۰۰ کیلووات ساعت در ماه استفاده کنند، باید به ازای ۱۰۰ کیلووات ساعت اول ۲۷۰ ریال و به ازای مازاد آن تا ۲۰۰ کیلووات ساعت، ۳۲۰ ریال را بپردازند.

به گفته بهزاد، قیمت برق مصرفی به صورت پلکانی لحاظ خواهد شد که بر این اساس، ۷ پله مصرف وجود خواهد داشت.

وی توضیح داد: پله اول از ۰ تا ۱۰۰ کیلووات ساعت با قیمت ۲۷۰ ریال، پله دوم از ۱۰۰ تا ۲۰۰ کیلووات ساعت با قیمت ۳۲۰ ریال، پله سوم از ۲۰۰ تا ۳۰۰ کیلووات ساعت با قیمت ۷۲۰ ریال، پله چهارم از ۳۰۰ تا ۴۰۰ کیلووات ساعت با قیمت ۱۳۰۰ ریال، پله پنجم از ۴۰۰ تا ۵۰۰ کیلووات ساعت با قیمت ۱۵۰۰ ریال، پله ششم از ۵۰۰ تا ۶۰۰ کیلووات ساعت با قیمت ۱۹۰۰ ریال و پله هفتم که مازاد بر ۶۰۰ کیلووات ساعت است، با قیمت ۲۱۰۰ ریال محاسبه می شود.

معاون وزیر نیرو به مردم اطمینان داد که اگر معادل الگوی تعیین شده، مصرف داشته باشند قطعا می توانند سهم بیشتری از یارانه ها را پس انداز کنند. وی تاکید کرد: همانند وعده قبلی، قیمت برق مشترکانی که در حد الگو مصرف دارند بیش از ۴۰۰۰ تومان افزایش نخواهد یافت.