كشتی گیران اوزان ۶۰-۷۴-۸۴ و ۱۲۰ كیلوگرم به هم به رقابت پرداختند.

در وزن ۶۰ كیلوگرم آبرت كایرچائوف از روسیه با ابرهیم نبوی به فینال راه یافتند.

در ۷۴ كیلوگرم ایمان محمدیان از ایران و گادژی كادژیف از روسیه برای گردن آویز طلا رقابت می كنند.

در ۸۴ كیلوگرم نیز علی اصغر بذری از جمهوری اسلامی ایران به مصاف رایمند جردن از آمریكا می رود.

دیدار جذاب سنگین وزن را نیز فردین معصومی و ترول دلانكو از آمریكا برگزار می كنند.

ادامه مسابقات از ساعت ۵ عصر در سالن جهان پهلوان حبیبی قائمشهر برگزار می گردد.