سرمربی تیم كشتی فرنگی تهران گفت: مسابقات كشوری در سطح خوبی برگزار شد. حسن یوسفی افشار اظهار داشت: درست است كه اغلب نفرات اول تا سوم برتر كشور در هر وزن حضور نداشته اما مسابقات در حد خودش خوب بود و از كیفیت و كمیت مناسبی داشت. وی ادامه داد: چون این مسابقات چندان اهمیت نداشت و هدف خاصی را دنبال نمی كرد، تیم تهران بیشتر به جوانها میدان داد تا برای آینده بسترسازی كنیم و كشتی گیرانمان بد كار نكردند. یوسفی افشار همچنین گفت: تیم اصلی تهران بسیار قدرتمند است و امسال ۳مدال جهانی را كشتی گیران تهران بدست آوردند البته به جز آن نفرات خوب دیگری داریم اما با تیم سوم خود به میدان رفتیم. وی در رابطه با هشتمی «محمدرضا قضایی» و بازگشت «داود عابدین زاده» ابراز داشت: قضایی پس از اتفاقاتی كه چند ماه قبل افتاد، كشتی را رها كرده بود و ما تنها خواستیم او را به كشتی برگردانیم. او پس از ۶ ماه، تنها با ۲ جلسه تمرین در قهرمانی كشور شركت كرد كه از عملكردش هم نسبت به وضعیتی كه داشت، راضی بودم. عابدین زاده هم كشتی گیری جوان با شرایط جسمانی خوب است كه بازگشت خوبی داشت اما ضعفهای فنی زیادی دارد كه باید آن را برطرف كند. یوسفی افشار به نقض قوانین فدراسیون كشتی در مسابقات كشوری اشاره كرد و گفت: طبق قانون، كشتی گیرانی كه در مسابقات انتخابی یك استان شركت كنند، نمی توانند در مسابقات كشوری برای استان دیگری كشتی بگیرند. میثم صالحی در انتخابی تهران شركت كرد اما در قالب یك تیم دیگر در كشوری به میدان آمد كه ما به این مساله اعتراض كردیم اما فكر می كنم چون با من مشكل دارند، «صنعتكاران» گفت كه كشتی بگیرد در حالی كه خلاف مقررات فدراسیون بود. سرمربی تهران درپایان در پاسخ به سوالی درمورد حضور كشتی گیران تهرانی در قالب تیمهای دیگر گفت: خلیل عبداللهی و اسماعیل نظری ۲ كشتی گیری هستند كه از امكانات و مربیان تهران استفاده می كنند اما برای لرستان كشتی گرفتند كه ۱۶ امتیاز هم برای میزبان بدست آوردند یا «محسن غفارزاده» برای آذربایجان شرقی و «كریمی» در۶۶ كیلوگرم برای كرج كشتی گرفتند كه البته این مسائل برای ما چندان اهمیت ندارد چون در این رقابتهابه فكر فراهم كردن دیداری تداركاتی برای پشتوانه ها بودیم.