حسام الدین جعفری به عنوان نماینده كمیته مربیان در مسابقات قهرمانی كشور كشتی فرنگی معرفی شد.مسابقات كشتی فرنگی قهرمانی كشور طی روزهای ۲۲ و ۲۴ مهر در استان لرستان برگزار می شود و جعفری نیزبه عنوان نماینده كمیته مربیان در مسابقات قهرمانی كشور انتخاب شد.گفتنی است؛ مقرر شد كه نمایندگان كمیته مربیان در كلیه رقابت های برگزار شده در كشور حضور داشته و با برگزاری كلینیك مربیان و پر كردن فرم های ارزشیابی بر عملكرد مربیان حاضر در سر رقابت نظارت ویژه داشته و در پایان گزارش خود را به فدراسیون ارائه دهند.