علیرضا حیدری، قهرمان اسبق كشتی آزاد كشورمان گفت: مربیگری در باشگاههای ورزشی و آموزش به كشتی گیران برای من افتخار است. وی در پاسخ به این سؤال كه آیا هنوز در كشتی فعالیت دارید، افزود: كشتی در خون من است و هیچوقت از كشتی جدا نخواهم شد اگرچه سمتی در كشتی ندارم اما در كرج به كار سازندگی مشغول هستم و هفته ای ۳ روز در باشگاه، كشتی گیران را تمرین می دهم.

از حیدری سؤال شد آیا برای قهرمان بزرگی چون او كه مدتی هم سرمربیگری تیم ملی را برعهده داشته مربیگری درباشگاه كوچك نیست، گفت: امثال بنده به كشتی بدهكار هستیم و كار كردن در باشگاهها بخصوص مناطق محروم افتخاری بزرگ برای من بوده و خواهد بود. به اعتقاد من یكی از فاكتورهای مربیان در تمام رده ها مربیگری در باشگاهها است.

به عبارت دیگر مربی باید سلسله مراتب را از باشگاههای سازنده آغاز كرده و سپس به رده های بالاتر بیاید، به كسی می توان مربی گفت كه حداقل چند شاگرد داشته باشد و در درازمدت آنها را تحویل تیم ملی دهد. دارنده ۶ مدال المپیك و جهان در پایان اضافه كرد: كشتی ما دارای پشتوانه های بسیاری است كه در صورت توجه و داشتن برنامه در رده های پایه می توانیم همانند گذشته حرف اول را در دنیا بزنیم در غیر این صورت موفقیتها جرقه ای بیش نخواهد بود.