سرپرست و مربیان تیم ملی كشتی آزاد جوانان مشخص شدند. سرپرست و مربیان مرحله اول اردوی آمادگی تیم ملی كشتی آزاد جوانان كه از تاریخ ۱۵ آبانماه به مدت ۱۵ روز در محل خانه كشتی تهران تشكیل می شود معرفی شدند.سیدعلی اكبر حیدری از تهران به عنوان سرپرست و قدرت پوركریمی از تهران و علی شكری پور و حسین نعیمایی از مازندران به عنوان مربی در این اردو حضور خواهند داشت.