به منظور برگزاری مسابقات لیگ آزاد و فرنگی روز دوشنبه ۱۸ آبانماه جلسه هماهنگی و گروه بندی تیمها برگزار می گردد.جلسه هماهنگی و گروه بندی تیمها به منظور برگزاری مسابقات لیگ آزاد و فرنگی روز دوشنبه ۱۸ آبانماه در محل خانه كشتی تشكیل خواهد شد.

لذا حضور سرپرست به همراه سرمربی تیم های شركت كننده در لیگ در این جلسه ضروری می باشد و در صورت حضور نیافتن نماینده تام الاختیار خود حداكثر تا پایان وقت اداری روزیكشنبه ۱۷ آبانماه به كمیته لیگ فدراسیون كشتی اعلام گردد.

لازم به ذكر است غیبت در جلسه مذكور به منزله پذیرش كلیه تصمیمات اخذ شده خواهد بود.این دعوتنامه برای نمایندگان تیمهای امام رضا(ع) قائمشهر، شورای شهروشهرداری كرمانشاه، گاز كرمانشاه، گاز اردبیل، شركت ملی حفاری ایران، نیروی زمینی ارتش، راه آهن خراسان رضوی، گاز مازندران، نفت تهران، ماكیان بروجرد و منتخب ایذه، صنایع و معادن همدان رشد دانه گلستان ارسال شده است.گفتنی است؛ رقابتهای لیگ برتر كشتی آزاد و فرنگی از روز ۲۵ آبانماه آغاز می شود.