آفتاب

پیشگیری از جرم

پیشگیری از جرم

شاید زمانی که مازلو هرم معروف نیازهای بنیادین بشر را در زندگی اجتماعی ترسیم کرد با این وجود هیچگاه تصور نمی کرد که کلمه امنیت در قرن حاضر به پرکاربردترین کلمه تبدیل شود. هرچند امنیت را اولین و مهم ترین نیاز بشری می دانست.

کد N509350

وبگردی