معاون حفاظت و بهره‌برداری شركت مدیریت منابع آب ایران با بیان این‌كه بارش‌های اخیر، آثار خوبی بر منابع آب كشور داشته است، تاكید كرد: كشور از وضع نگران‌كننده و بحران كم آبی خارج شده ا ست.

سید اسدالله اسداللهی در مصاحبه با واحد مركزی خبر افزود: دخایر آبی كشور به ۱۷ میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمكعب می‌رسد، در حالی كه پارسال این موقع ۱۳ میلیارد مترمكعب بود.

وی گفت: میانگین بارش‌های سال آبی جاری به ۱۹۹ میلی‌متر رسیده كه از مدت مشابه سال آبی گذشته، ۵۸درصد بیشتر است، اما در مقایسه با میانگین درازمدت ۴۰ ساله، ۱۶ درصد كاهش نشان می‌دهد.