رقابتهای روز نخست مسابقات انتخابی تیمهای ملی كشتی آزاد غایبین متعددی داشت.

در حالی كه اسامی كشتی گیران شركت كننده در مسابقات انتخابی از قبل مشخص شده بود، فرنگی كاران زیادی از شركت در مسابقات سر باز زدند. در وزن ۵۵ كیلوگرم كشتی فرنگی، ۷ كشتی گیر به نامهای یاسین بهرامی پور، محمد فقیری، كیوان قهرمانی، رضا اسدپور، مصطفی قاسمی راد، حمید زارع و ادریس تختی غایب بودند تا یك ركورد ثبت شود و رقابتها تنها با ۴ كشتی گیر انجام شود. در ۶۶ كیلوگرم، محمد زاده حسن و امید نوروزی، در ۸۴ كیلوگرم مجتبی كریم فر و مجتبی باباجان زاده و در ۱۲۰ كیلوگرم صبا شریعتی و قاسم رضایی نیز غیبت داشتند. در كشتی آزاد تعداد غایبین اندك بود و تنها احمد امیریان و محمد یوسفی در ۶۰ كیلوگرم و رسول توكلی قهرمان جام تختی در ۹۶ كیلوگرم مسابقه ندادند.